Niezbędną wycinką drzew i krzewów rozpoczęła się właśnie budowa obwodnicy Augustowa. Wcześniej,20 grudnia ubiegłego roku, inwestor przekazał wykonawcy plac budowy, a geodeci rozpoczęli wytyczanie pasa drogowego w terenie.

Obecnie pracuje 5 zespołów do prowadzenia wycinki drzew, które wcześniej zostały oszacowane przez rzeczoznawców. Na razie prace nie objęły drzewostanu zarządzanego przez Lasy Państwowe.  

Prac nie wstrzymały odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą 10 grudnia 2012  wydał wojewoda, ponieważ nadany jej został rygor natychmiastowej wykonalności. Klauzula ta umożliwia prowadzenie niezbędnych robót zanim decyzja stanie się ostateczna. A wycinka jest konieczna, bo tylko do końca lutego, zgodnie z przepisami ochrony środowiska, jest w ogóle możliwa.

Do 14 stycznia br. wpłynęło 5 odwołań, które trafią do ministra transportu.

Obwodnica Augustowa w nowym przebiegu przez Raczki realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj” od 11 marca 2011 roku, kiedy to została podpisana umowa z wykonawcą. Inwestycja polega na wykonaniu dwóch odcinków dróg o łącznej długości 34,23 km:

- jednojezdniowej drogi krajowej nr 8 na odcinku obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła „Augustów” do węzła „Raczki” (dawniej „Szkocja”) o długości 21,48 km,
- dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła „Raczki” do węzła „Suwałki Południe” (dawniej „Lotnisko”) o długości 12,75 km.

Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2014 roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.