Radni województwa świętokrzyskiego jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie podjęcia konkretnych działań mających na celu przyspieszenie realizacji drogi ekspresowej S7 na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i całej trasie jej przebiegu w Polsce.

Aktualny stan infrastruktury transportowej jest czynnikiem ograniczającym dynamikę rozwoju gospodarczego oraz powiązania międzynarodowe. Podniesienie standardu drogi krajowej nr 7 do standardu drogi ekspresowej na odcinku Warszawa - Radom - Kielce - Kraków oraz dalej na południe w kierunku granicy państwa, nie tylko usprawni powiązania międzyregionalne, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynie na ruch o charakterze tranzytowym w polskich regionach poprzez skrócony czas podróży, poprawę płynności ruchu i jego średnich prędkości. W efekcie powstanie spójny ciąg komunikacyjny na linii północ - południe, biegnący przez terytorium pięciu województw (pomorskie, warmińsko - mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie) łączący nadbałtyckie porty z obszarami podgórskimi i przejściem granicznym ze Słowacją, otwierając drogę na południe Europy, a na północ do krajów Skandynawskich, Nadbałtyckich, a także Obwodu Kaliningradzkiego.

Dostosowanie tego ważnego szlaku drogowego do parametrów technicznych drogi ekspresowej, pokrywającego się z przebiegiem VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T, przyczyni się bezpośrednio do poprawy dostępności komunikacyjnej województw na przebiegu korytarza tej drogi, zarówno dla ruchu krajowego, jak i transgranicznego, szczególnie na osi północ - południe. Efektem będzie usprawnienie powiązań komunikacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, międzynarodowym, jak również lokalnych z uwagi na sieć istniejących powiązań drogowych z trasą S7/DK7.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.