Dokumenty strategiczne w gospodarowaniu wodami zyskają odpowiednią rangę, definicje prawne wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej zostały są już doprecyzowane. 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

- Bardzo się cieszę, że Sejm przegłosował nowelizację Prawa wodnego. Głównym jej celem jest uzupełnienie transpozycji do krajowego porządku prawnego postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz pozostałych dyrektyw dotyczących gospodarki wodnej – powiedział Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska. Doprecyzowane zostaną m.in. definicje takich pojęć jak: „powódź”, „dobry potencjał ekologiczny” czy „dobry stan wód”.

Ustawa precyzuje jak trzeba dokumentować planowanie w gospodarowaniu wodami. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza będą teraz przyjmowane w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Nowelizacja ta wprowadza dokument zwany planem utrzymania wód. Będzie to dokument prawa miejscowego odnoszący się do regionu wodnego, przygotowywany i aktualizowany przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Najważniejszym postanowieniem jest, aby ten plan, był uzupełnieniem strategicznych dokumentów „wodnych”, takich jak wspomniany już plan gospodarowania wodami w dorzeczach, czy plan zarządzania ryzykiem powodziowym oraz podlegał konsultacjom społecznym i ocenie oddziaływania na środowisko. Ustawa nałożenie również obowiązek na marszałków województw przekazywania dyrektorom RZGW propozycji działań jakie zamierzają podejmować przy utrzymywaniu wód na swoim terenie.

W nowelizacji zostały także stworzone ramy prawne umożliwiające pełną koordynację działań przeciwpowodziowych z realizacją celów środowiskowych dla jednolitych części wód i ochroną przyrody.

Ustawa nakłada na gminy odpowiedzialne za aglomerację wodnościekową obowiązek przeprowadzania co dwa lata przeglądu ich obszarów i granic, aby w razie potrzeby mogły dokonać stosownych zmian. Jest to odpowiedź na postulaty samorządów, które chciały wprowadzenia elastycznego mechanizmu umożliwiającego dokonywanie zmian w obowiązujących uchwałach sejmików województw wyznaczających aglomeracje. Ta zmiana pozwoli na systematyczne dostosowywanie obszarów i inwestycji do faktycznych potrzeb.

Wprowadzone zostanie również pojęcie gminy wiodącej, pełniącej rolę koordynującą w aglomeracji. Ponadto uzupełniono definicję samej aglomeracji o końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych, co powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji w gminach.

- Ta nowelizacja to początek zmian porządkujących gospodarkę wodną. Mam nadzieję, że w niedługim czasie rząd przyjmie założenia do nowego Prawa wodnego. A na ich podstawie powstanie ustawa, która będzie prawnym kręgosłupem reformy porządkującej kompetencje w gospodarowaniu wodami oraz zarzadzaniu infrastrukturą wodną – zapowiedział minister Gawłowski.  

Źródło: MŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.