W dniach 24-25 kwietnia br., na zaproszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, odbywa się w Wieliczce spotkanie ministrów transportu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4 – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Temat spotkania to: „U progu Nowej Perspektywy Finansowej: dotychczasowe doświadczenia w realizowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy UE”.

Polska chce poszerzyć platformę współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury w regionie o państwa, które dołączyły do UE po 2004 r. W ramach idei V4 Plus na spotkanie w Wieliczce zaproszeni zostali również ministrowie transportu: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowenii oraz mającej wkrótce dołączyć do grona państw członkowskich Chorwacji. Polska od lipca 2012 r. do końca czerwca br. sprawuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej.

Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń z korzystania z funduszy UE w obecnej perspektywie finansowej oraz próba szukania wspólnych rozwiązań, ułatwiających finansowanie infrastruktury transportowej przy wsparciu ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Potrzeba współpracy była niejednokrotnie sygnalizowana przez państwa członkowskie, a Polska wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom. Nasz kraj może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami w zakresie korzystania z funduszy UE. Nowa perspektywa finansowa przyniesie równie duże możliwości rozwoju infrastruktury współfinansowanej ze środków UE. Realizowanie takich projektów nie jest jednak wolne od problemów. Współpraca między państwami, wymiana doświadczeń i szukanie wspólnych rozwiązań mogą być pomocne w ich przezwyciężaniu.

Spotkanie będzie złożone z dwóch części: rozmów ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz debaty w gronie państw V4 Plus. W pierwszej części omówione zostaną działania i inicjatywy podejmowane przez polską prezydencję. Będzie to także okazja do zaprezentowania przez Węgry programu swojej prezydencji,  która rozpocznie się 1 lipca br.

Druga część spotkania, czyli debata w szerszym gronie, zostanie poświęcona finansowaniu infrastruktury transportowej ze środków UE. W tej części przedstawiona zostanie również prezentacja przygotowana przez polski oddział JASPERS (czyli inicjatywę Joint Assistance to Support Projects in European Regions).

Spotkanie ministrów transportu Grupy V4 w Wieliczce jest wypełnieniem programu polskiego przewodnictwa w Grupie, które zakładało koordynowanie działań państw w zakresie prac na forum Unii Europejskiej. Realizacji tego celu służyły wcześniejsze spotkania na poziomie dyrektorów ds. UE poszczególnych państw członkowskich, które Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zorganizowało w Warszawie i Brukseli.

Źródło: MTBiGM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.