8 projektów drogowych o zasięgu powiatowym i gminnym, które do tej pory znajdowały się na liście rezerwowej, zostanie zrealizowanych i dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wartość inwestycji wynosi ponad 30 mln zł, a wsparcie z RPO to ponad 18 mln zł. - Bez tego wsparcia nie udałoby nam się dokończyć przebudowy dróg, ponieważ nie bylibyśmy w stanie wyasygnować takich środków z własnego budżetu – przekonuje Andrzej Matynia, starosta powiatu starachowickiego, do którego trafi blisko 8 mln zł dofinansowania. Pomoc otrzymały też powiaty: opatowski, sandomierski, starachowicki i włoszczowski oraz gminy: Nagłowice, Stąporków i Bliżyn. 

Pieniądze pochodzą z oszczędności przy realizacji poprzednich przetargów, pomógł też korzystny kurs euro. Kluczowa była decyzja Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego z marca tego roku o przeznaczeniu części środków z działania 3.1. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” na wsparcie zadań na drogach lokalnych.

To o tyle istotne, że jeszcze nie wiadomo, czy w przyszłej perspektywie finansowej będzie możliwość dofinansowania budowy dróg powiatowych i gminnych. Rozmowy i negocjacje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Komisją Europejską już trwają, a argumentem w tej sprawie mają być informacje z powiatów i gmin o zakresie tych potrzeb, które spłyną do Urzędu Marszałkowskiego do końca czerwca. – Już teraz widać, że jest to kwestia bardzo dla samorządów ważna, bo jak same wskazują, stan dróg jest jednym z głównych obszarów wciąż blokujących rozwój województwa – podkreśla marszałek Adam Jarubas.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.