Ważne odcinki dróg wojewódzkich nr 756 i 752 doczekają się przebudowy. Podpisano już umowy na przebudowy ich fragmentów od Sosnówki do Serwisu oraz w Świętej Katarzynie. Znacznie poprawi się bezpieczeństwo pieszych oraz komfort dojazdu turystów.

Pierwsza inwestycja obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku Sosnówka – Serwis. Zadanie to realizowane w ramach środków własnych województwa świętokrzyskiego oraz dotacji celowej w kwocie 150 tys. zł udzielonej przez gminę Nowa Słupia. Wybudowany zostanie chodnik, wyremontowane zostaną zjazdy i zatoki autobusowe. Odnowiona zostanie również nawierzchnia. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,25 mln zł. Wykonawcą robót będzie firma Drogomex Sp. z o.o., a planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada obecnego roku.

Ważna z punktu widzenia ruchu turystycznego będzie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej". Zostanie ona przeprowadzona w Świętej Katarzynie. Powstaną pasy ruchu dla rowerów, poszerzona zostanie jezdnia, wybudowane zostaną zatoki autobusowe i postojowa. Niezwykle istotna dla mieszkańców będzie budowa chodników i zjazdów do posesji na całym odcinku. Dzięki inwestycji zbudowane zostaną również kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 5,7 mln zł, a 85% środków będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zrealizuje ją Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, a ma się ona zakończyć do 30 czerwca 2015 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.