Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt „Planu zrównoważonego rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego”. Dokument będzie teraz poddany konsultacjom społecznym.

Publiczny transport zbiorowy rozumiany jest jako powszechnie dostępny, regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii, liniach lub sieci komunikacyjnej. Zasady organizacji rynku transportu publicznego, zarządzania usługami przewozowymi oraz kwestie związane z jego finansowaniem reguluje ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z jej zapisami, organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie nim.
Ustawa nakłada na samorządy obowiązek opracowania, przyjęcia i aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planu transportowego), mającego rangę aktu prawa miejscowego.

Plan transportowy określa w szczególności:
- sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
- ocenę i prognozy potrzeb przewozowych,
- przewidywane finansowanie usług przewozowych,
- preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu,
- zasady organizacji rynku przewozów,
- pożądany standard usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej,
- przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

Projekt planu transportowego województwa świętokrzyskiego zakłada szkieletową sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Jako generalną zasadę przyjęto, że podstawę usług przewozowych stanowi system kolejowy, uzupełniony o połączenia autobusowe łączące Kielce ze stolicami powiatów. Decyzja o uruchomieniu linii o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym będzie poprzedzona analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, tak, by dostosować oferty do potrzeb rynku. Częstotliwość kursów na danej linii ni powinna być mniejsza niż 60 minut.

Przyjęty projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie trafi pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.