Zakończyły się XII Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2014. Przez dwa dni Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska w Warszawie było miejscem, w którym przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego rozmawiali o rozwoju infrastruktury w Polsce. Szeroko poruszane były również tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W uroczystym otwarciu Targów „Infrastruktura” uczestniczyli przedstawiciele instytucji i urzędów państwowych, w tym m.in. Sejmu, Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki. Wśród obecnych gości byli również reprezentanci władz samorządowych, organizacji branżowych oraz środowiska biznesowego. Urszula Potęga, prezes MT Targi Polska, organizatora Targów „Infrastruktura”, podkreśliła, że formuła targów zmienia się, aby podążać za oczekiwaniami i odpowiadać na potrzeby branży infrastrukturalnej. Nowością tegorocznej edycji było umożliwienie spotkań B2B podczas workshopu.

Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, podkreślił jak ważna jest dyskusja stron uczestniczących w inwestycjach infrastrukturalnych. – Z jednej strony oczekuje się od nas wizji rozwoju infrastruktury w Polsce, z drugiej otwarcia w kwestiach związanych z procesem inwestycyjnym. Targi „Infrastruktura” są miejscem, w którym rozmawiamy z przedstawicielami branży i toczy się tutaj żywa dyskusja – powiedział minister. Podziękował również za dialog, bez którego proces inwestycyjny nie mógłby prawidłowo przebiegać.

Z kolei Ewa Tomala-Borucka, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wskazała, że GDDKiA w nowej perspektywie finansowej czerpie z doświadczeń ostatnich siedmiu lat.
– Postanowiliśmy podejść do przyszłych kontraktów z nowym spojrzeniem. Przeanalizowaliśmy problemy i wyłuskaliśmy dobre praktyki, które udało się wprowadzić przy zrealizowanych zadaniach. Do nowych kontraktów wprowadziliśmy więc szereg zapisów, które naszym zdaniem pozwolą na usprawnienie procesu realizacji w nowej perspektywie. Przed nami kolejna wielka szansa do wykorzystania – podsumowała.

Drogownictwo i kolejnictwo
Wśród wystawców Targów „Infrastruktura” znaleźli się m.in. generalni wykonawcy, inwestorzy zastępczy, dostawcy materiałów, firmy geotechniczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się znakowaniem dróg. Ważnym wydarzeniem dla drogowców, które zgromadziło wielu słuchaczy, była dwudniowa konferencja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt. „Czas na zmiany”. Pierwsza część pt. „Nowe standardy w drogownictwie” była współorganizowana oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jak powiedział Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA, jest ważne, aby kontynuować dialog z branżą. – Efektem spotkań ze stronami procesu inwestycyjnego jest wspólne wypracowanie dokumentów, takich jak np. PFU. W czasie konferencji chcieliśmy też pokazać w jaki sposób działamy i jak z nami najskuteczniej współpracować. Celem naszej pracy jest wspólne osiągnięcie efektu, jakim jest rozwój infrastruktury – dodał.

Drugiego dnia targów odbyła się konferencja pt. „Przemiany w kolejnictwie”. Eksperci z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz PKP PLK S.A. opowiadali o kierunkach zmian systemowych polskiego transportu kolejowego, Krajowym Programie Kolejowym, nowym modelu usług utrzymaniowych, ocenie jakości realizowanych prac projektowych, budowlanych i warunkach kontraktu, jak również nadzorze nad realizacją inwestycji i przygotowaniu projektów PFU.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium poświęcone ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Wśród słuchaczy byli m.in. przedstawiciele wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Marek Tomasik, prezes zarządu Grupy Doradczej KZP prowadzącej seminarium, podsumował, że najwięcej uwagi wymagały zmiany odnoszące się do przesłanek i sposobu wyjaśniania rażąco niskiej ceny, a następnie kwestie związane z nowymi podstawami zatrzymania wadium wykonawcy. Uwagę słuchaczy zwróciły także nowe zasady ustalania kryteriów oceny ofert, zgodnie z którymi co do zasady cena nie będzie mogła stanowić jedynego kryterium. – W porównaniu do ubiegłorocznego spotkania dostrzegam większą wiedzę uczestników seminarium. Zadawane pytania i omawiane kazusy wskazywały wielokrotnie na bardzo dobrą znajomość ustawy w praktyce, jak również dużą wiedzę na temat istniejącego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie kluczowych zagadnień ustawowych – stwierdził Marek Tomasik. Przyznał także, że organizowanie takich spotkań podczas targów oraz wymiana poglądów przez praktyków jest zdecydowanie pozytywną inicjatywą i warto ją kontynuować.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Podczas targów dużo miejsca zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W hali wystawienniczej znajdował się symulator dachowania, można było też przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się symulatory jazdy GOS Akademii Bezpiecznej Jazdy. Jak tłumaczył Igor Chichłowski, dyrektor ds. promocji i marketingu, ogromne znaczenie ma edukacja zarówno młodzieży, jak i doświadczonych kierowców. – Kluczowe jest, aby kierowcy nie tylko doskonalili swoje umiejętności jazdy w rozumieniu szybkich manewrów, skrętów czy refleksu, ale także by budowali własny system bezpieczeństwa na drodze i potrafili przewidywać zdarzenia – powiedział. Podkreślał także, że korzystając z tego rodzaju urządzeń kierowca nie musi wyobrażać sobie danych sytuacji, gdyż po prostu ich doświadcza. – Pracując na symulatorach jesteśmy w stanie sprawdzić styl jazdy danego kierowcy, wyłapać popełniane błędy, skorygować je lub wyeliminować. Taka analiza jest bezcenna i daje możliwość zmiany złych nawyków podczas kierowania pojazdem – przekonywał Krzysztof Gos, właściciel firmy.

Jak wyjaśnił dr inż. Alvin Gajadhur, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, celem obecności Inspektoratu na targach była edukacja uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, a także zaprezentowanie sprzętu, jakim dysponuje GITD. – Dbamy o to, aby na drogach było bezpieczniej, a infrastruktura drogowa, której w ostatnich latach sporo przybyło, nie była dewastowana przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez przeciążone pojazdy. Nasza działalność przyczynia się również do podnoszenia jakości świadczonych usług transportowych – powiedział. Dodał również, że na targach pojawia się wiele zapytań od wykonawców, np. odnośnie tonażu i kwestii związanych z transportem drogowym, co potwierdza, że targi to właściwe miejsce do wymiany doświadczeń.

Tematykę bezpieczeństwa poruszała także konferencja pt. „Drogi i szlaki rowerowe - nowe możliwości” przygotowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Prof. Barbara Rymsza, przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM, wskazała, że w związku ze wzrostem tempa budowy dróg na potrzeby rowerzystów Instytut przygotował materiał, który może być pomocny przy budowie dróg poza centrami miast, w lokalizacjach, które zostały dopuszczone dzięki zmianie ustawy. – Samorządy stoją przed takim właśnie zadaniem, a opracowany przez nas materiał może im w tym pomóc. Jeżeli będziemy mówili coraz więcej o budowaniu dróg na terenach pozamiejskich, to zarówno lasy i wały będą pod większą ochroną, a budowanie dróg nie będzie powodowało ich dewastacji – powiedziała prof. Rymsza. – Najważniejszym jednak celem jest wyprowadzenie rowerzysty z pasa drogowego i zadbanie o to, aby dać ludziom szansę bezpiecznej jazdy na rowerze, nie tylko w celach turystycznych – dodała. Duże zainteresowanie konferencją świadczy także o potrzebie podpowiadania samorządom i organizacjom, jak budować te drogi i z kim dokonywać uzgodnień. Prof. Rymsza wyraziła również nadzieję, że została zapoczątkowana szersza dysuksja na temat budowy sieci dróg na potrzeby rowerzystów, a umiejscowienie tej konferencji na Targach „Infrastruktura” oceniła jako trafione, ze względu na eksponowanie tu aspektu bezpieczeństwa drogowego. Budowanie dróg na potrzeby rowerzystów to również propozycja dla drogowców i dostawców materiałów, którzy uczestniczą w procesie inwestycyjnym w obszarze infrastruktury komunikacyjnej.

{gallery}targi_infra{/gallery}

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.