Kilka dni temu samorząd tarnobrzeski otrzymał ponad 5,375 mln złotych dofinansowania na odbudowę i remont ulicy Litewskiej i Bema.

Zakres inwestycji obejmuje roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie, wykonanie elementów ulicy, ale także remont istniejącego mostu (w tym  remont konstrukcji żelbetowych przyczółków i płyty nośnej mostu, naprawa skarp w okolicach przyczółków, remont nawierzchni mostu), ułożenie nawierzchni, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (w tym oznakowanie poziome jezdni, ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych, ustawienie słupków krawędziowych, ustawienie barier ochronnych).

Projekt na odbudowę ulic został złożony w ramach osi VII Spójność wewnątrz regionalna działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź schemat B - Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Źródło: UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.