Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na bieżąco śledzi prace nad ustawą Prawo zamówień publicznych. Od kwietnia 2013 roku uczestniczył m.in. w posiedzeniach Podkomisji nadzwyczajnej Komisji Gospodarki, która pracowała nad projektem. 25 lipca Sejm znowelizował ustawę, która trafiła do Senatu.

Sejm uchwalił głęboko idące zmiany, których większość była od dłuższego czasu podnoszona przez branżę.
OIGD szczególną uwagę zwraca na:
- zmiany w art. 8 zwiększające jawność w zamówieniach publicznych poprzez ograniczenie powoływania się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- uchylenie w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a zezwalającego na wykluczenia z postępowań wykonawców. Przepisy te zostały w grudniu 2012 roku zakwestionowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości jako niezgodne z dyrektywami europejskimi;
- uchylenie art. 24a i art. 154 pkt 5a, które dotyczyły prowadzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listy nierzetelnych (wykluczonych) wykonawców;
- zmiany w art. 26 ograniczające zjawisko tzw. fałszywego udostępniania potencjału. W celu ograniczenia tego zjawiska ustawa wprowadza instytucję solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za szkodę zamawiającego;
- zmiany art. 29 ust. 4 zgodnie z którym, zamawiający będzie mógł w uzasadnionych okolicznościach wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osób pracujących przy realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi na podstawie umowy o pracę;
- zmiany w art. 36 ust. 2 pkt 9 zgodnie z którymi zamawiający w SIWZ może określić rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę;
- dodanie art. 36c (w powiązaniu z art. 154 pkt 10) o korzystaniu z przykładowych wzorów umów, regulaminów i innych dokumentów w sprawach zamówień publicznych, przygotowanych przez Prezesa UZP;
- zmiany w art. 46 ograniczające możliwość zatrzymywania wadium do przypadku, gdy wskutek nieuzupełnienia dokumentów lub braku zgody na poprawienie omyłki nie jest możliwy wybór oferty złożonej przez wykonawcę;
- zmiany w art. 90, zgodnie z nowym brzmieniem przepisów zamawiający będzie miał obowiązek zbadać, czy cena oferty nie jest rażąco niska w sytuacji gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Ponadto wskazano obszary mające wpływ na cenę, a które zamawiający będzie musiał przeanalizować, w tym również koszty pracy i stosowanie stawek wynagrodzenia minimalnego wynikających z przepisów prawa. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy zarówno w postępowaniu z zamawiającym, jak i przed KIO;
- zmiany w art. 91 ograniczające sytuację, gdy cena jest wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia;
- zmiany w art. 142 wprowadzające waloryzację kontraktów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy w sytuacjach, na które strony umowy nie mają wpływu, np. zmiany podatku VAT, minimalnego wynagrodzenia lub wysokości i zasad ubezpieczenia społecznego.

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.