W rzeszowskim oddziale GDDKiA została podpisana umowa na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka).

Wykonawcą prac, wycenionych na ponad 342,5 mln zł, jest konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A. oraz WARBUD S.A. Czas na wykonanie zadania to prawie 3 lata. Inwestycja realizowana będzie systemem "optymalizuj + projektuj + buduj”. To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Nowy odcinek S19 będzie stanowił kolejną część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Pozwoli m.in. na zaoszczędzenie czasu, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych i centrum miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo. Podróżujący będą mogli korzystać z nowego odcinka S19 i autostrady A4, dzięki czemu ominą centrum Rzeszowa.

Nowa droga przyczyni się również do ograniczenia emisji spalin i hałasu, przyspieszy rozwój przyległych terenów, poprawi przepustowość i prędkość ruchu tranzytowego.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) będzie miał długość 6,3 km. Zaprojektowany został w powiązaniu z zrealizowanym odcinkiem S19 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza od północy oraz z planowanym odcinkiem tej drogi od strony południowej węzeł Rzeszów Południe - Barwinek.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na zrealizowanie zamówienia, w tym 14 miesięcy na zaprojektowanie (opracowanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) i 20 miesięcy na budowę (z wyłączeniem okresów zimowych).
 
Zakres robót obejmuje m.in. budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości około 6,307 km, węzła drogowego Kielanówka, dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego, obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.