Wczoraj (27 sierpnia) w Grudziądzu została podpisana umowa na budowę Wiślanej Trasy Rowerowej. Wartość inwestycji to prawie 5,5 mln zł. Na realizację zadania pozyskano 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa trasy pieszo - rowerowej o długości około 3,8 km oraz stworzenie 5 punktów widokowych wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż skarpy nadwiślańskiej w Grudziądzu. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z elementami małej architektury, budowę jezdni manewrowej i miejsc postojowych, budowę murów oporowych, remont i przebudowę istniejących murów oporowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę wygradzających barier ochronnych wzdłuż trasy rowerowej, budowę tarasów widokowo-wypoczynkowych, wykonanie oświetlenia, przebudowę kolidujących ze ścieżką elementów uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wycinkę, przesadzenia i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.  Dodatkowo specyfikacja uwzględnia montaż kamer przy punkcie widokowym nr 2, tj. elementu podnoszącego poziom bezpieczeństwa na obszarze objętym inwestycją. Planowany termin zakończenia zadania to 30 września 2014 r.

Wykonawca, firma Skanska, rozpocznie od prac przygotowawczych, obejmujących m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne. Do końca roku powinna być wykonana większość robót związanych z budową nowych oraz renowacją istniejących murów oporowych, odbudową i wzmocnieniem osuniętych skarp nadwiślańskich czy przebudową kolizji elektrycznych. Z kolei w pierwszym kwartale 2014 r. prace obejmą kanalizację deszczową, natomiast w drugim kwartale ruszą prace dotyczące bezpośrednio budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

Całość pozwoli na stworzenie atrakcyjnego szlaku komunikacyjnego i turystycznego wzdłuż Wisły, a tym samym na udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo, ujętych w sieci NATURA 2000.

Źródło: UM Grudziądz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.