Ustawa ureguluje wdrożenia usług i aplikacji ITSNa posiedzeniu Rady Ministrów 12 czerwca br. został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

W projekcie zaproponowano rozwiązania, które wprowadzają do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w sprawie ram wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (dyrektywa ITS).

Projektowane przepisy wprowadzają obowiązek stosowania przez zarządców infrastruktury drogowej zasad wdrażania usług i aplikacji ITS (przedstawionych w dyrektywie) na drogach publicznych, a w przyszłości specyfikacji ITS (po przyjęciu ich przez Komisję Europejską).

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) – zgodnie z dyrektywą, służą informatyzacji zarządzania transportem drogowym (chodzi np. o systemy zarządzania ruchem drogowym) i zapewnieniu wymiany informacji również z innymi gałęziami transportu (korzystają z tego pasażerowie). Z badań wynika, że wykorzystanie systemów ITS może istotnie zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, efektywność systemu transportowego oraz ochronę środowiska naturalnego. W praktyce przekłada się to m.in. na mniejszą liczbę wypadków drogowych, skrócenie czasu podróży i redukcję emisji spalin do powietrza.

Zaproponowane regulacje będą służyć budowaniu interoperacyjnego systemu zarządzania transportem drogowym na drogach publicznych w wymiarze krajowym i europejskim. Powinny też zapewnić poprawę funkcjonowania transportu drogowego i jakości usług transportowych.

W Polsce systematycznie wprowadzane są rozwiązania ITS, ale nie są jeszcze tak powszechne jak w „starych” państwach Unii Europejskiej. W naszym kraju projekty ITS – uruchamiane głównie w miastach wojewódzkich z inicjatywy ich samorządów – wspierają miejskie systemy zarządzania ruchem drogowym i transportem publicznym. Przy realizowaniu tych projektów wykorzystuje się głównie środki europejskie.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Do ustawy zostanie wydane rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej – po wypracowaniu przez Komisję Europejską specyfikacji i wytycznych do budowania ITS.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.