Z Prawa zamówień publicznych znikną zapisy art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a o wykluczaniu wykonawców - przewidują założenia nowelizacji przedstawione przez UZP. Nie będzie definicji rażąco niskiej ceny, lecz zobowiązanie zamawiających do żądania wyjaśnień od oferentów. Urząd Zamówień Publicznych rozpoczął konsultacje projektu założeń zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

UZP proponuje doprecyzowanie, że w sytuacji, gdy cena oferty wydaje sie nadmiernie niska i budzi wątpliwości zamawiającego, będzie on zobowiązany do żądania szczegółów dotyczących składowych elementów oferty. Proponuje się odejście od pojęcia „rażąco niskiej ceny” na rzecz doprecyzowania, w jakich okolicznościach zamawiający ma obowiązek zwrócić sie do wykonawcy o wyjaśnienia.

Podczas konsultacji wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, które mają wpływ na niska cenę. Na podstawie wyjaśnień i w toku konsultacji zamawiający będzie oceniał, czy niski poziom ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia jest uzasadniony i nie zagraża prawidłowej realizacji. Ciężar udowodnienia, że oferta zawiera wszystkie wymagane koszty, będzie spoczywał na wykonawcy.

Wykonawcę, którego zachowanie wskazuje na uchylanie sie od obowiązku złożenia odpowiednich dowodów lub udziału w konsultacjach, i którego oferta została odrzucona, będzie sie traktowało jak wykonawcę, który odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, co oznacza utratę wadium.

Druga ważna zmiana dotyczy zapewnienia wyboru „rzetelnego” wykonawcy, dającego rękojmię należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z faktem, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że podstawą wykluczenia wykonawcy mogą być wszelkie zawinione uchybienia wykonawcy, konieczne jest doprecyzowanie w tym zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym, w miejsce dotychczasowych regulacji art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a, UZP proponuje przepis, iż zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który jest winny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Te negatywne skutki uchybień wykonawcy będą ograniczone w czasie: w przypadku zamówień na dostawy lub usługi okres ten będzie wynosił 3 lata, a na roboty budowlane 5 lat.

Źródło: PKD

Komentarze  
Jotgie
+1 #1 Jotgie 2013-04-22 19:21
Następny "gwoźdź do trumny" dla niektórych przedsiębiorstw i przerwane kontrakty na autostrady i ekspresówki!
Teraz będzie ich więcej! Dlatego uważam, że likwidacja tego zapisu to GŁUPOTA!!! Mało tego, powinno iść w drugą stronę jak np. obliczenie średniej ze wszystkich ofert i wybranie oferty najbliższej tej średniej! W wypadku więcej, niż 4 oferty najwyższą i najniższą powinno się odrzucać!
Cytować | Zgłoś administratorowi
waryat
+1 #2 waryat 2013-04-22 23:33
popieram, prowadzić usunięcie najniższej i najwyższej, jeśli ofert
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.