Do 24 maja Urząd Zamówień Publicznych czeka na opinie w sprawie projektu wzorcowej umowy na roboty budowlane dotyczące inwestycji liniowych. Umowa ma mieć charakter „rekomendacji” dla zamawiających i w założeniu lepiej rozkładać ryzyka między inwestorami a wykonawcami kontraktów drogowych i kolejowych.

Postanowienia proponowanego wzorca umowy zostały przygotowane – jak informuje prezes UZP Jacek Sadowy – w wyniku rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez organizacje branżowe, zamawiających oraz wykonawców w toku prac nad projektem, trwających blisko rok. Wzór umowy nie będzie miał charakteru powszechnie obowiązującego, będzie natomiast rekomendacją dla zamawiających, w zrównoważony sposób regulującą prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego w ramach realizacji zamówienia publicznego.

Zgodnie z projektem, jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, wykonawca będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu i do zwrotu poniesionych kosztów.

Ważne ustalenia dotyczą rozliczeń między inwestorem a wykonawcą. Zasadą mają być rozliczenia miesięczne, na podstawie wykazów wykonanych w tym okresie robót. Projekt potwierdza wprowadzoną już częściową waloryzację.

Umowa wprowadza też obowiązek udzielania zaliczek Wykonawcy. Zaliczki mogą być w szczególności przeznaczone na dostawę materiałów oraz podzlecenie wykonania usług niezbędnych do wykonania umowy. Projekt harmonogramu zaliczek przygotowuje wykonawca.

Umowa wylicza precyzyjnie jakie ryzyka ponosi zamawiający. Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nieterminowe przekazanie terenu budowy lub niedokonanie innych czynności przygotowawczych. Natomiast po przekazaniu terenu ryzyka zamawiającego stanowią zagrożenie wystąpieniem nieszczęśliwych wypadków lub powstaniem szkody w mieniu stanowiącym jego własność.

UZP zbiera obecnie uwagi do zaprezentowanego projektu umowy. Na ich podstawie ma powstać końcowa wersja wzorca kontraktu budowlanego, która zostanie zaprezentowana 12 czerwca.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.