Szanowni Państwo,

Zapraszamy na  VI Międzynarodową Konferencję Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 23 – 25 kwietnia (hotel Zajazd Piastowski ul. Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz Dolny). 

 
Konferencja pod patronatem Janeza Potočnika, Europejskiego Komisarza do spraw Środowiska

 Organizatorami Konferencji są: Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, Portal drogowy Edroga.pl, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Lublinie oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski.

 

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. WSOWL
i UZ – Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, dr inż. Andrzej Żurkowski – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz mgr inż. Zbigniew Kotlarek – Prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego

W jaki sposób zrealizować społeczne zapotrzebowania na sprawny i bezpieczny transport? Jak budowa drogi czy linii kolejowej zmienia nasze środowisko naturalne? Czy możemy sobie pozwolić na zaniechanie działań rewitalizacyjnych? M.in. te pytania pojawią się podczas VI Międzynarodowej Konferencji Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym. 

Otwarcie konferencji odbędzie się 23 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 14.00 w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym. Obrady potrwają do piątku 25 kwietnia br.  Organizatorami zjazdu są: Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, Portal drogowy edroga.pl, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Lublin oraz Związek Mostowców RP.

W spotkaniu bierze udział ponad 130 naukowców i praktyków z kraju oraz zagranicy. Są to osoby związane z budownictwem komunikacyjnym, ekologią, urbanistyką i planowaniem przestrzennym, a także z nowoczesnymi konstrukcjami i materiałami.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i wypracowanie nowych założeń związanych z ochroną środowiska i estetyką, a także przedstawienie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym w aspekcie nowego okresu przebudowy oraz rozbudowy sieci komunikacyjnej.

Ważny punkt w obradach zajmują kwestie środowiskowe. „Jeszcze 20 lat temu dominowała troska o realizacje dróg, dziś dynamicznie rozpoznaje sięich wpływ nie tylko na ludzi ale również na zwierzęta,będące teraz podmiotowym elementem bogactwa środowiskowego- wyjaśnia dr Sławomir Karaś z Katedry Dróg i Mostów PL.Coraz czytelniejszyna świcie jest również problem dziedzictwa kulturowego technicznego, któregonie mamy prawa uszczuplać.Powinniśmy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju”. 

Konferencja ma także wyraźną grupę tematów pokazujących współczesne problemy z zakresu inżynierii lądowej, a mianowicie problemy dynamiki konstrukcji kolejowych przy uwzględnianiu dużych, jak na obecne polskie możliwości, prędkości pociągów (High Speed Rail) – mówi dr S. Karaś.Duże prędkości to także wyzwanie dla uczelni technicznych. O ile strona teoretyczna i modelowanie w zakresie HSR jest na dobrym poziomie, to od strony technologicznej jest to stadium początkowe. Na szczęście korzysta się z rozwiązań sprawdzonych w EU.

Część spotkania poświęcona jest alternatywnym sposobom wykorzystaniapowierzchni dróg do absorpcji promieniowania słonecznego, a następnie jego przekazywania odbiorcom w formie energii elektrycznej.

Wystąpienia naukowców z Niemiec i Ukrainy koncentrują się wokół tematu rozpoznania i metod badawczych w zakresie inżynierii środowiskowej i komunikacyjnej przy prowadzeniu przebudowy dróg. Jeden z referatów podejmuje historię mostownictwa na Wołyniu.
 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

 

23.04.2014 r.

11.00 - 13.00 - Rejestracja uczestników
13.00 - 14.00 – Obiad
14.00 - 14.20 - Przywitanie, wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i zaproszonych gości, komunikaty

14:20 - 16:30 - Sesja I. Problemy opracowań środowiskowych i ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym,  cz.1.
 Aktualne problemy opracowań środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym.
dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska.

Proces oceny oddziaływania na środowisko w państwach V4 w zakresie drogownictwa.
dr inż. Andrzej Gałaś, dr inż. Slávka Gałaś, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Martina Zeleňáková, Lenka Zvijáková, Hana Kubíčková, Jitka Fialová, Słowacja, Judit Házi, Węgry.

Działania prośrodowiskowe  podejmowane we  Francji na etapie eksploatacji  autostrad.
mgr inż. Agnieszka Bugajska, dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW, Politechnika Warszawska.

Wybrane problemy w raportach o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć liniowych na podstawie doświadczeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.
Paweł Piwnicki, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Stosowanie list kontrolnych w opracowaniach środowiskowych w zakresie budownictwa drogowego.
dr inż. Slávka Gałaś, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska.

Wybrane aspekty analizy wielokryterialnej w projektowaniu przebiegu obejść drogowych.
dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, mgr inż. Piotr Żabicki, Politechnika Białostocka.

Wystąpienie sponsora
16.30 - 16.50 - Przerwa

 

16.50 - 18.50 - Sesja I. Problemy opracowań środowiskowych i ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym,  cz.2.

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 jako instrument zarządzania środowiskiem – kluczowe problemy.
dr Maciej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Praktyczne problemy i możliwości zastosowania nowych Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 w opracowaniach środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym.
mgr inż. Marlena Leszczyńska-Sędłak, EKKOM Sp. z o.o. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska.

Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK-17 na odcinku Piaski-Hrebenne.
mgr inż. Agnieszka Woszuk, Politechnika Lubelska.

Ochrona środowiska na drodze ekspresowej S17.
mgr inż. Maciej Kowal, Politechnika Lubelska.

Mosty Łucka przeszłość i teraźniejszość.
Andreychuk Alexander, Nataliia Nosaliuk, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina.

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania.
mgr inż. Agata Dąbal, Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna.
18.50 - 19.20 – Dyskusja
20.00 - Kolacja

 

24.04.2014 r.

7.00 - 9.00 - Śniadanie

9.00 - 10.50 - Sesja II. Ochrona środowiska fauny i flory w procesie przygotowania, realizacji i utrzymania obiektów budownictwa komunikacyjnego,  cz. 1.
Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt - dokument ujednolicający problematykę.
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski.

Wpływ inwestycji drogowych na zwierzęta - działania minimalizujące.
mgr inż. Dagmara Nowacka, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Departament Ochrony Środowiska.

Górne przejścia dla zwierząt w Polsce  wspólny sukces drogowców i przyrodników.
mrg Rafał T. Kurek, mgr Radosław Ślusarczyk, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.

Ochrona płazów podczas prowadzenia inwestycji drogowych.
mgr Roland Dobosz, Muzeum Górnośląskie, Uniwersytet Śląski, Piotr Soja, Piomar S.C., Justyna Kucharska Mentor Consulting Sp. z o.o.

Wyposażenie przepustów oraz stalowe płotki naprowadzające do przejść dla zwierząt stosowane w realizacjach inwestycji drogowych i kolejowych.
mgr inż. Anna Łagocka-Nowak, ViaCon Polska Sp. z o.o.

Wystąpienie sponsora
10.50 - 11.30 - Przerwa

 

11.30 - 12.50 - Sesja II. Ochrona środowiska fauny i flory w procesie przygotowania, realizacji
i  utrzymania obiektów budownictwa komunikacyjnego,  cz. 2.

Monitoring stanu środowiska po realizacji inwestycji drogowej na przykładzie autostrady A1 odcinek Pyrzowice-Świerklany z punktu widzenia inwestora i zarządcy drogi.
mgr inż. Małgorzata Półtorak, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

Walory przyrodnicze pasa autostrady A-4 na terenie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny
w województwie opolskim
dr Krzysztof Spałek, Uniwersytet Opolski, mgr inż. Maria Mleczko-Król, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.

Bats and traffic collisions: Evaluation of mitigation measures.
dr Urlich Mierwald, Kieler Institut für Landschaftsökologie (KIFL), Niemcy.

Wystąpienie sponsora
12.50 - 13.10 – Dyskusja
13.10 - 14.00 – Obiad

14.00 - 16.20 - Sesja III. Metody prognozowania oddziaływań inwestycji i obiektów komunikacyjnych na środowisko.
Możliwości zastosowania sieci neuronowych do oceny bezpieczeństwa ekologicznego dróg na Ukrainie.
prof. dr hab. inż. Vitalii Naumov, Wydział Systemów Transportowych, dr inż. Natalia Vnukova, zast. kierownika katedry ekologii, Wydział Budownictwa Dróg, Ganna Zhelnovach  dr inż. docent, Wydział Budownictwa Dróg, Charkowski Narodowy Samochodowo-Drogowy Uniwersytet, Ukraina.

Hałas od ruchu samochodowego w otoczeniu skrzyżowań.
dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, mgr inż. Marek Motylewicz, Politechnika Białostocka.

Wpływ uspokojenia ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu ulic.
dr inż. Janusz Bohatkiewicz, mgr inż. Wioleta Czarnecka Politechnika Lubelska, mgr Krzysztof Jamrozik, mgr inż. Sebastian Biernacki, mgr inż. Maciej Hałucha, EKKOM Sp. z o.o.

Wpływ zagospodarowania terenu na rozkład poziomu hałasu drogowego na powierzchni górnych przejść habitatowych.
dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wpływ hałasu drogowego na ptaki.
dr Jarosław Wiącek, dr Marcin Polak, dr hab. Marek Kucharczyk,  mgr inż. Sylwia Zgorzałek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wpływ przejeżdżających pociągów w sąsiedztwie projektowanego obiektu na obiekt oraz na przebywających w nim ludzi i urządzenia techniczne.
mgr inż. Krzysztof Gnyp, Politechnika Lubelska.

Wystąpienie sponsora
16.20 - 16.40 – Dyskusja
17.00  - Zwiedzanie Kazimierza Dolnego
20.30  - Kolacja

25.04.2014 r.
7.00 - 9.00 – Śniadanie

9.00 - 11.40 - Sesja IV. Estetyka i walory krajobrazu na wszystkich etapach przygotowania, realizacji i eksploatacji obiektów budownictwa komunikacyjnego.

Wizualizacja, modelowanie i analizowanie przestrzeni transportu miejskiego w aspekcie estetycznym.
dr hab. inż. Lidia Żakowska, Politechnika Krakowska.

Wiadukt w Calabrii jako przykład innowacyjnych rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym.
mgr inż. Anna Leniak-Tomczyk, DrogMost Lubelski Sp. z o.o., dr hab. inż. Grażyna Łagoda, prof. PW, Politechnika Warszawska.

Pierwszy most  M. Lutosławskiego w Lublinie.
dr inż. Sławomir Karaś, mgr inż. arch. Olga Skoczylas, Politechnika Lubelska.

Walory estetyczne drogi ekspresowej S17.
mgr inż. Maciej Kowal, Politechnika Lubelska.

Obiekty inżynierskie z blach falistych. Funkcjonalność i miejsce w krajobrazie.
mgr Arkadiusz Marecki, mgr inż. Piotr Tomala, mgr inż. Michał Woch  ViaCon Polska Sp. z o.o.

Postępowanie z przebudową zabytkowych obiektów komunikacyjnych na przykładzie ulicy Zamkowej w Lublinie.
mgr inż. Krzysztof Śledziewski, Politechnika Lubelska.

11.40 - 12.00 – Dyskusja
12.00 - 12:20 - Przerwa

 

12.20 - 14.30 - Sesja V. Ochrona środowiska i innowacyjne materiały, technologie, procesy w budownictwie komunikacyjnym.

Przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania materiałowo-technologiczne nawierzchni drogowych.
prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr inż. Karol Kowalski, dr. inż. Michał Sarnowski, dr inż. Jan Król, mgr inż. Piotr Pokorski, Politechnika Warszawska.

Właściwości asfaltu z dodatkami modyfikującymi po procesie starzenia krótkoterminowego.
dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚ, mgr inż. Małgorzata Cholewińska, dr inż. Grzegorz Mazurek,  Politechnika Świętokrzyska.

Trwałe i ekologiczne nawierzchnie drogowe ze zużytych materiałów budowlanych.
dr inż. Karol Kowalski, prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr inż. Jan Król, dr hab. inż. Jerzy Piłat, prof. PW, dr inż. Michał Sarnowski, Politechnika Warszawska.

Wpływ laboratoryjnych metod zagęszczania na właściwości fizykomechaniczne recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionym.
dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚ, dr inż. Anna Chomicz-Kowalska, mgr inż. Mateusz M. Iwański, mgr inż. Krzysztof Maciejewski, Politechnika Świętokrzyska.

Warunki zastosowania popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno – asfaltowych.
prof. dr hab. inż. Wojciech Grabowski, dr inż. Jarosław Wilanowicz, mgr inż. Marta Andrzejczak, mgr inż. Marcin Bilski, Politechnika Poznańska.

Wpływ podsypki na trwałość nawierzchni z kostki.
mgr inż. Wioleta Czarnecka, dr inż. Stefan Firlej, Politechnika Lubelska.

14.30 - 15.00  - Dyskusja, wnioski i zamknięcie konferencji
15.00  - Obiad

Konferencja odbędzie się w Hotelu „Zajazd Piastowski”, który znajduje się przy ulicy Słonecznej 3 w Kazimierzu Dolnym.

 

Wszelkie informacje niezbędne Reporterom i Redakcjom:

zapewnia Marcin Jaśko

pod numerami telefonów:  795-505-244, 600-896-795,

oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

a także:Rzecznik Prasowy Politechniki Lubelskiej

              Iwona Czajkowska - Deneka

              tel. 81 538-4108, 607 507 333

              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz Komunikat nr 3

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.