Do 30 czerwca 2015 r. wydłużono okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r.

Ustawa z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ograniczyła krąg osób uprawnionych do otrzymania karty parkingowej. W tym celu, jako nową podstawę materialnoprawną do uzyskania karty parkingowej przez osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wprowadziła orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekający.

Zgodnie z zapisami ustawy, wymiana kart parkingowych miała trwać od 1 lipca do 30 listopada 2014 r. Jednak istnieje wysokie ryzyko, że nie wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone do 30 listopada. Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, nowelizacja wydłuża okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r., do 30 czerwca 2015 r.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.