Zmiana rozporządzenia określającego dopuszczalne poziomy hałasuMinisterstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dokument zawiera nową tabelę nr 1 i tabelę nr 3 w załączniku do rozporządzenia, określające dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez drogi lub linie kolejowe. Zmiana ta obejmuje podwyższenie dopuszczalnych poziomów hałasu w trzech kategoriach rodzaju terenu.

Ministerstwo Środowiska uzasadniając propozycje zmian wskazuje na gwałtowny wzrost natężenia ruchu drogowego odnotowany w ciągu ostatnich lat oraz wysokie wartości prognoz w tym zakresie, oraz tendencję obudowywania dróg o dużym natężeniu ruchu zabudową mieszkaniową. W uzasadnieniu do projektu stwierdzono, że: „Zarządca drogi realizując nowe pilne inwestycje staje przed trudnymi problemami, często niemożliwymi do rozwiązania pomimo wydatkowania olbrzymich kwot na urządzenia ochrony przed hałasem (głównie ekranów akustycznych). Możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz skutków jej funkcjonowania tj. w strefie oddziaływania akustycznego znacznie przekraczającego dopuszczalne wartości sprawia, że nawet budowa wielu kilometrów kosztownych ekranów akustycznych o najwyższych parametrach technicznych nie jest w stanie zapewnić dotrzymania obowiązujących norm hałasu i prowadzi do ustawicznych protestów. Podobna sytuacja występuje w przypadku linii kolejowych.”

Ministerstwo Środowiska porównując wartości dopuszczalne w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej zauważa, iż niektóre z nich ustanowiły normy bardziej liberalne niż aktualnie obowiązujące w Polsce, co znacząco przyczynia się do zmniejszenia w tych państwach kosztów związanych z budową i przebudową dróg, a także ich eksploatacją.

Załącznik zawiera datowany na 6 września br. projekt rozporządzenia.

Rozporządzenie (PDF)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.