Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 będą kontynuowane inwestycje na drogach szybkiego ruchu w celu zbudowania spójnej sieci drogowej i obwodnic. Uchwałami z 4 czerwca 2013 r. oraz z 1 października 2013 r. Rada Ministrów uzupełniła listę zadań ujętych w Programie o inwestycje ujęte w załączniku 5 i 6.

Obecnie rząd dokonał kolejnej aktualizacji, poprzez zmianę załącznika 5. Do listy zadań inwestycyjnych dodane zostanie zadanie „S2 w. Puławska – w. Lubelska”, natomiast usunięte zadanie „S3 Legnica-Lubawka”. Zadanie „S3 Legnica-Lubawka” zostanie zgłoszone do finansowania w ramach instrumentu CEF.

Dodana inwestycja „S2 w. Puławska – w. Lubelska” wpisuje się w budowę obwodnicy Warszawy. Wprowadzony odcinek w ciągu drogi ekspresowej S2 jest ważną częścią południowego przebiegu obwodnicy i stanowi przedłużenie oddanego do ruchu we wrześniu br. odcinka S2 Konotopa – w. Puławska.

Cały odcinek połączy wybudowaną autostradę A2 (ujętą w załączniku 5) i planowaną do realizacji drogę ekspresową S17 z korytarzem transportowym w kierunku granicy
z Białorusią. Ponadto nowy odcinek pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Warszawy.

Wprowadzone do Programu zmiany umożliwią uruchomienie pierwszych postępowań przetargowych.

Na realizację tych inwestycji potrzebne będą środki w wysokości 37,63 mld zł. Pieniądze te pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu UE.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.