Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1154
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1153
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1013
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 891
Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 890
Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 809
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 565
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 528
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 435
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 366
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 181
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1401
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji
celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1080
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1079
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1077
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1076
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1061
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1041
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1032
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 715
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 632
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na odcinkach dróg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 620
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 608
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 560
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 529
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 507
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 506
506 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 467
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 365
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 358
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 247
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1697
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1184
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 124 poz. 706
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 124 poz. 705
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 124 poz. 704
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 124 poz. 703
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 124 poz. 702
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 117 poz. 684
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 89 poz. 509
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 89 poz. 508
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 80 poz. 433
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1745
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1684
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1608
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1485
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1415
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 138 poz. 932
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 123 poz. 840
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 122 poz. 831
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 72 poz. 464
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 412
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 411
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 409
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 64 poz. 402
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 64 poz. 401
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 59 poz. 371
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 34 poz. 186
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 34 poz. 180
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1817
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1796
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1781
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1461
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1284
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1283
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1279
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1212
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1033
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1018
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 55 poz. 452
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 39 poz. 320
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 23 poz. 135
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2009 nr 5 poz. 31
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1598
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1596
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1538
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1377
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1269
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1250
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1239
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 198 poz. 1226
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1192
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1104
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 172 poz. 1068
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 172 poz. 1067
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 132 poz. 839
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym 
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 127 poz. 818
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 126 poz. 813
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 82 poz. 501
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów wystąpienia szkody w środowisku
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 82 poz. 500
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 67 poz. 413
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 52 poz. 310
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2008 nr 38 poz 221
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2008 nr 3 poz 13
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 241 poz. 1765
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 227 poz. 1679
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 225 poz. 1663
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 216 poz. 1589
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Transportu
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 216 poz. 1594
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 210 poz. 1535
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości hałasu L(DWN)
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 210 poz. 1528
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 197 poz. 1435
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 195 poz. 1412
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 192 poz. 1393
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 192 poz. 1392
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 191 poz. 1375
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1340
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 180 poz. 1285
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 180 poz. 1284
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz. U. 2007 nr 168 poz. 1184
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
(plik PDF z rozporządzeniem )

Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1152
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1126, 1127 i 1128     
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1040
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 137 poz. 968
Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 133 poz. 930
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 132 poz. 915
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 131 poz. 911
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 124 poz. 865
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 828
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 827
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  (plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1335
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1320
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2006 nr 108 poz. 743
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2006 nr 76 poz. 541
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2006 nr 73 poz. 514
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
(plik PDF z rozporządzeniem)

 

 

Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2006 nr 19 poz. 153
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2006 nr 6 poz. 41
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2006 nr 3 poz. 24
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
(plik PDF z rozporządzeniem)

 

Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1835
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1834
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
(plik PDF z rozporządzeniem)

 

Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1654
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
(plik PDF z rozporządzeniem)

 

 

Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1666
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1635
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1636
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1572
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
(plik PDF z rozporządzeniem)

 

 

 

Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1571
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2005 nr 90 poz. 763
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2005 nr 90 poz. 762
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2005 nr 67 poz. 583
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2178
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1612
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1519
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1369
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1334
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1269
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2004 nr 67 poz. 617
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom
(plik PDF z rozporządzeniem)

 

Dz.U. 2004 nr 34 poz. 294
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2004 nr 2 poz. 15
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
(plik PDF z rozporządzeniem)

 

Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2335
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2162
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach
(plik PDF z rozporządzeniem)

 

Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1720
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1594
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1593
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2003 nr 161 poz. 1567
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne

(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2003 nr 161 poz. 1565
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2003 nr 89 poz. 834
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2003 nr 59 poz. 522
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 402
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1998
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1034
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 2001 nr 50 poz. 531
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.
(plik PDF z rozporządzeniem)

Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1071
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich.
(plik PDF z rozporządzeniem)