euroKolejny zastrzyk środków unijnych dla sektora drogowego w Polsce. Wsparcie z UE zostanie przeznaczone na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, budowę obwodnic Nowego Miasta Lubawskiego, Dąbrowy Tarnowskiej i Myśliny oraz na ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

25 czerwca Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 5 umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Ich łączna wartość to ponad 2,53 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,5 mld zł.

Cztery z podpisanych umów to inwestycje drogowe GDDKiA o łącznej wartości ponad 2,52 mld zł. Unia Europejska dofinansuje je kwotą prawie 1,48 mld zł z POIiŚ.

Umowy obejmujące poniższe inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa drogi ekspresowej Olsztynek – Płońsk S7 na odcinku Napierki - Płońsk

- wartość całkowita projektu: 1 936 580 895,83 zł,
- wartość dofinansowania z UE: 1 043 836 933,77 zł,
- beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk o długości 71,21 km. Droga ekspresowa S7 na odcinku Napierki - Płońsk stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Gdańsk – Warszawa - Katowice)

Zakres inwestycji:
- budowa drogi S7 o długości 71,21 km,
- budowa 9 węzłów drogowych w ciągu S7,
- budowa 4 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I,
- dostosowanie istniejących odcinków DK 7 klasy G do przyszłej funkcji i klasy dróg na długości ok. 37,38 km,
- remont mostu nad rzeką Wkrą w ciągu DK7 w Strzegowie,
- budowa Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS,
- budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
- budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt będzie realizowany do 12 maja 2021 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawniającego ruch tranzytowy. Przyczyni się również do poprawy warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

- Droga ekspresowa S7 jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T. Stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, jakim będzie ten o długości prawie 72 km, przyczyni się do zwiększenia komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego i poprawy dostępności komunikacyjnej Polski – podkreśliła J. Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15

- wartość całkowita projektu: 391 856 742,88 zł,
- wartość dofinansowania z UE: 303 554 728,87 zł,
- beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości ok. 17,73 km.
Zakres inwestycji:
- budowa 4 skrzyżowań jednopoziomowych typu rondo,
- budowa obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
- budowa zaplecza technicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi
z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi,
- budowa miejsc umożliwiających wprowadzenie systemu preselekcji wagowej.

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura drogowa, która przyczyni się do odciążenia miasta od nadmiernego ruchu tranzytowego i podniesienia standardu życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych.
Projekt będzie realizowany do połowy 2021 r.

Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73

- wartość całkowita projektu: 145 171 000,00 zł,
- wartość dofinansowania z UE: 92 219 339,19 zł,
- beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 6,92 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po zachodniej stronie miasta Dąbrowa Tarnowska.

Zakres inwestycji:
- przebudowa istniejącej drogi nr 73 na fragmencie dowiązania projektowanej obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej do istniejącej dk nr 73,
- budowa czterech skrzyżowań typu rondo,
- budowa obiektów inżynierskich: mostu, wiaduktów, przepustów (w części wykorzystywanych jako przejścia dla zwierząt), muru oporowego w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
- budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
- budowa ekranów dźwiękochłonnych,
- budowa i przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- budowa oświetlenia drogowego.

Dzięki realizacji inwestycji zostanie stworzony bezpieczny odcinek drogi krajowej zapewniający wysoki komfort ruchu drogowego, poprawi się komfort życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.
Projekt będzie realizowany do kwietnia 2020 r.

Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu DK 46

- wartość całkowita projektu: 51 264 065,00 zł,
- wartość dofinansowania z UE: 35 507 101,85 zł,
- beneficjent: GDDKiA

Projektu zakłada budowę obwodnicy Myśliny w ciągu dk 46 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 3,15 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po południowo - wschodniej stronie miasta Myślina. Projekt jest elementem ciągu drogowego łączącego okoliczne ośrodki miejskie z siecią TEN-T.

Zakres inwestycji:
- budowa skrzyżowania jednopoziomowego,
- budowa obiektów inżynierskich (wiadukty, przepusty) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
- budowa dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
- przebudowa dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,
- budowa oraz przebudowa elementów infrastruktury drogowej (ekrany akustyczne, chodniki, zatoki autobusowe),
- budowa urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt będzie realizowany do 22 października 2019 r.

Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wartość całkowita projektu: 5 000 000,00 zł,
- wartość dofinansowania UE: 4 250 000,00 zł,
- beneficjent: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych dla ok. 1680 nauczycieli w 16 województwach oraz przeszkolenie ok. 12 200 osób za pośrednictwem platformy e-learningowej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

Zakres działań:
- zaprojektowanie i stworzenie internetowej platformy e-learningowej,
- przygotowanie szczegółowych materiałów informacyjnych o szkoleniu,
- opracowanie bazy wiedzy i materiałów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń,
- przeprowadzenie seminariów dla nauczycieli w 16 województwach,
- ewaluacja szkoleń,
- działania w Internecie w celu popularyzacji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r.
Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.