edroga283W ramach instrumentu "Łącząc Europę" firmy i podmioty publiczne z całej UE mogą ubiegać się o pieniądze na inwestycje transportowe. Trwa właśnie nabór, w którym do wzięcia jest 100 mln euro. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało spotkanie dla tych, którzy chcą sięgnąć po te pieniądze.

 

Podczas CEF INFO DAY 2019 przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz unijnej Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), omówili procedury naboru, główne kryteria dotyczące składanych wniosków, wymogi formalne, dostępne wsparcie oraz zasady oceny zgłoszonych projektów. Aktywny udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele reprezentujący sektor publiczny i prywatny.

W obecnie trwającym naborze do wykorzystania jest 100 mln euro, w tym 65 mln przeznaczone jest na odcinki transgraniczne dróg i kolei oraz na połączenia i rozwój portów morskich na sieci kompleksowej TEN-T, a 35 mln na inwestycje kolejowe związane przede wszystkim z modernizacją pociągów w ruchu towarowym.

- Pula środków w trwającym konkursie CEF to jedynie 100 mln euro dostępnych dla wszystkich państw członkowskich UE. Projekty wybierane są w ramach procedury konkursowej przez Komisję Europejską. Konkurencja jest duża, bo inwestycje z Polski muszą konkurować z projektami z innych krajów. Poprzednie lata potwierdzają jednak, że polskie przedsięwzięcia mają dużą szanse na uzyskanie dofinansowania. Zachęcamy do ubiegania się o te pieniądze. Zapewniam, także że wszyscy beneficjenci, którzy złożą wnioski o dofinansowanie otrzymają wsparcie i pomoc ministerstwa w aplikowaniu o środki CEF - zaznaczyła obecna na konferencji minister Małgorzata Zielińska.

„Łącząc Europę” (CEF) to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, która ogłasza konkursy i wybiera inwestycje. O wsparcie z CEF mogą ubiegać się zarówno przedstawiciele sektora publicznego, jak i prywatnego. Polscy beneficjenci realizują 50 projektów o łącznej wartości około 6 mld euro, w tym dofinansowanie z CEF to około 4,22 mld euro. Największym beneficjentem CEF w całej UE są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Około 17% całego budżetu CEF to projekty z Polski.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.