edroga363Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 11 inwestycji na sieci dróg krajowych w województwie małopolskim. To m.in. przebudowa i rozbudowa odcinków dróg krajowych, budowa mostów oraz działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich łączny koszt to 235 mln zł.

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 Jerzmanowice - Giebułtów

Inwestycja polega na rozbudowie 12 km drogi wraz z podniesieniem jej parametrów do nośności 115 kN/oś (z wyłączeniem skrzyżowania w Czajowicach). Wykonane zostanie  wzmocnienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Zadanie obejmuje również poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (budowa azylu, doświetlenie, ciągi piesze), przebudowę 7 przepustów i 7 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz budowę i przebudowę chodników na długości ok. 6 km, a także budowę ok. 240 m ekranów akustycznych. Lata realizacji: 2021-2022.

Rozbudowa drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz - Piwniczna Zdrój

Inwestycje te obejmują 18-km odcinek drogi krajowej pomiędzy Nowym Sączem a Piwniczną Zdrój. Przewidziane jest wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś i lokalne poszerzenie jezdni do 7 m, a także korekta przebiegu drogi z uwagi na nienormatywne łuki (ok. 400 m). Wymienione o wyremontowane zostaną istniejące przepusty i obiekty mostowe, przebudowane skrzyżowania, zbudowane i wyremontowane ciągi piesze i rowerowe, poprawiony zostanie istniejący system odwodnienia.

Budowa węzła Niepołomice w ciągu A4

Inwestycja polega na rozbudowie jezdni autostrady, tj. budowie pasów włączania i wyłączania na odcinku A4 Kraków - Tarnów, budowie łącznic oraz dwóch rond jednopasmowych typu średniego na skrzyżowaniu łącznic węzła z drogą wojewódzką (rondo od strony Wieliczki posiadać będzie 3 wloty, a od strony Niepołomic - 4 wloty). Lata realizacji: 2018-2019.

Budowa mostów i wiaduktów:
- budowa mostów przez potok Kleczanka w miejscowości Klecza Dolna w ciągu drogi krajowej nr 52,
- budowa mostu na potoku Bielanka w m. Szymbark w ciągu drogi krajowej nr 28.

Inwestycje te obejmują budowę mostów wraz z odcinkami dróg w gminach Wadowice i Gorlice. Ich celem jest eliminacja zagrożeń, jakie stwarza dla użytkowników zły stan techniczny istniejących mostów, a także doprowadzenie nośności mostów do obowiązujących przepisów. Zakres zadań obejmuje również budowę i rozbiórkę tymczasowego objazdu, budowę chodników i zatoki autobusowej, przebudowę zjazdów i skrzyżowań. Lata realizacji: 2017-2018.

- budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Węgrzce

Ze względu na bardzo zły stan techniczny konieczne jest zastąpienie istniejącego wiaduktu nowym obiektem. Lata realizacji: 2017-2018.

Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 52 w miejscowości Wadowice. Planowany zakres inwestycji obejmuje przebudowę geometrii skrzyżowania z ul. Wałową, przebudowę skrzyżowania z ul. Wenecja, budowę przejść dla pieszych oraz budowę i przebudowę ciągów pieszych. Wykonane zostanie również odwodnienie terenu, oświetlenie odcinka DK 52 objętego inwestycją oraz przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu. Realizacja przewidziana jest w 2018 roku.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 52 na odcinku Wadowice - Klecza. Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1 216 m oraz przebudowę odwodnienia i istniejących zjazdów oraz budowę kanału technologicznego. Realizacja przewidziana jest w 2018 roku.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 79 w miejscowości Trzebinia. Planowany zakres inwestycji obejmuje przebudowę geometrii skrzyżowania, budowę przejść dla pieszych, budowę i przebudowę ciągów pieszych. Wykonane zostaną również odwodnienia terenu objętego inwestycją oraz przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu. Realizacja przewidziana jest w 2018 roku.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 79 w miejscowościach Sierosławice i Śmiłowice. Planowany zakres inwestycji to budowa chodnika na długości 2,130 km. Lata realizacji: 2017-2018.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.