edroga607Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził kolejne zadaniaw ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN), które będą realizowane przez GDDKiA w 2016 roku.

- Utrzymanie we właściwym stanie technicznym już istniejącej sieci, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w tym tych niechronionych, jest jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – powiedział minister Adamczyk.

Pierwsze inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PLMN zostały skierowane do realizacji w styczniu 2016 r. Było to 16 zadań o wartości 35 mln zł. Na początku marca do listy PLMN zostało dołączonych 276 kolejnych zadań. Limit finansowy dla 292 inwestycji zaplanowanych na 2016 r. został określony na poziomie 300 mln zł.

Dodatkowo, w ramach aktualizowanych corocznie programów inwestycyjnych GDDKiA (planu działań na sieci drogowej, programu redukcji liczby ofiar śmiertelnych, programu budowy ciągów pieszo-rowerowych oraz programu działań na sieci drogowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich) uruchomionych zostanie 156 kolejnych zadań finansowanych ze środków budżetowych, do łącznej wartości wydatków 306 mln zł.

Pozwoli to na realizację w sumie 448 zadań, takich jak np. przebudowa skrzyżowań, budowa azyli dla pieszych, zatok autobusowych, lewoskrętów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Łączne wydatki na zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu na sieci dróg krajowych w 2016 r. wyniosą ponad 600 mln zł.

- Cieszę się, że rusza realizacja kolejnych zadań z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Kierujemy je do wykonania ze świadomością, jak wielką wagę dla mieszkańców mniejszych miejscowości ma zbudowanie np. chodnika czy ronda uspokajającego ruch. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczniej – dodał wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

W PLMN zostały ujęte zadania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymienione w załączniku nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Wydatki na ich realizację określone zostały jako roczne limity oszczędności, w ramach wydatków na duże zadania inwestycyjne. W latach 2016-2023 limit wydatków zaplanowano do poziomu 4,8 mld zł.

W 2016 r., w ramach rozdzielanej przez MIB rezerwy subwencji ogólnej na zapobieganie technicznej degradacji obiektów mostowych oraz likwidację zagrożeń bezpieczeństwa, spowodowanych złym stanem technicznym tych obiektów, trafi 336 mln zł. Kwota ta pozwoli na dofinansowanie 190 zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i leżących w miastach na prawach powiatu, a także na dofinansowanie przepraw promowych w Świnoujściu.  

Kolejnym elementem działań podejmowanych przez MIB na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach jest Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Jego celem jest budowa nowych i poprawa stanu istniejących dróg, zapewnienie spójności komunikacyjnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Na ten cel w 2016 r. zostały zarezerwowane środki w wysokości 800 mln zł, dofinansowanie uzyskało prawie 500 zadań zlokalizowanych na drogach powiatowych i gminnych.

W ramach programów finansowanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 2016 r. zrealizowanych zostanie ponad 1300 zadań na łączną kwotę 1,742 mld zł.

lista zadań

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.