obwodnica ChelmcaDo przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Chełmca zgłosiło swoje oferty 8 wykonawców. Obwodnicę w ciągu DK 28 trzeba nie tylko zaprojektować, ale także uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski podczas budowy. Rozpoczęło się badanie ofert.

 

Pomiędzy najniższą (1 280 737,50 zł) a najwyższą (3 028 653,60 zł) ceną za wykonanie zadania jest ponad dwukrotna różnica. 6 firm z ośmiu złożyło oferty, które cenowo mieszczą się w limicie wyznaczonym na zadanie przez GDDKiA.

Przed wykonawcą, który zostanie wybrany po przeanalizowaniu ofert przygotowanie:
- opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz projektów podziałów nieruchomości,
- kompletnych materiałów, niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i jego bieżącą aktualizacją na etapie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- opracowań środowiskowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- opracowań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z wykonaniem badań dodatkowych i uzupełniających,
- opracowania materiałów wymaganych przez instytucje opiniujące i uzgadniające rozwiązania projektowe w związku z lokalizacją zadania inwestycyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
- wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
- kompletnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji,
- Projektu Wykonawczego dla każdej z branż,
- dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego).

Zamówienie obejmuje ponadto udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W wyznaczonych terminach na poszczególne części zamówienia określono, że wykonawca będzie miał:
- 20 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,
- 7 miesięcy, jako czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
- 18 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

Obwodnica Chełmca będzie fragmentem DK 28 na odcinku Zator - Nowy Sącz – Przemyśl - granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza, o długości ok. 1,4 km. Początek inwestycji będzie na wlocie istniejącego ronda na DK 28 (ul. Limanowska w Chełmcu), koniec będzie dowiązywać się do istniejącego ronda na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, które stanowi z kolei początek północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.