Spis treści

Badania technologii mieszanek asfaltowych z wykorzystaniem obniżonych temperaturBadania efektywności trzech technologii mieszanek asfaltowych o obniżonej temperaturze oraz opracowanie metod projektowania i procedur sprawdzających prowadzone są w ramach czteroletniego programu. Badania te są już w zaawansowanej fazie. Przeprowadzone tego roku testy na drogach publicznych są w trakcie oceny. Ponadto, projektowane są urządzenia, które umożliwią wejście przedsięwzięcia w etap końcowy.

Badania zostały zainicjowane przez firmę Nynas i Belgijski Ośrodek Badań Drogowych (BRRC), przy czym częściowe finansowanie zapewnił Instytut ds. Promocji Innowacji Naukowo-Technicznych we Flandrii. Trzy technologie wybrane do badań szczegółowych to: dodanie wosku w celu wyprodukowania mieszanek asfaltowych „na ciepło”, dodanie zeolitu w celu wyprodukowania mieszanek asfaltowych „na ciepło” oraz użycie asfaltu spienionego (2) w celu uzyskania mieszanki asfaltowej „na letnio”(1).

Głównym celem firmy Nynas było dobre przygotowanie oraz sprawdzenie technologii mieszanek asfaltowych o obniżonej temperaturze pod względem zapewniania odpowiednich produktów, właściwych metod opracowywania receptur oraz skutecznych metod testowania, by zagwarantować uzyskanie właściwych parametrów mieszanek.

Przedsięwzięcie Nynas/BRRC rozpoczęło się w roku 2006 i na początku zostało zaplanowane na trzy lata. Niedawno zostało ono przedłużone do czterech lat. Cele formalne były następujące:

  • optymalizacja i opracowanie procedur badawczych w celu przeanalizowania urabialności i zagęszczalności dla trzech technologii, oraz określenie zakresu temperatur, w których można uzyskać odpowiednią urabialność i zagęszczalność mieszanki;
  • opracowanie zaleceń na potrzeby laboratoryjnych procedur testowania;
  • sprawdzenie skuteczności badanych technologii i porównanie ich z parametrami tradycyjnej mieszanki układanej na gorąco;
  • zbadanie tych technologii w terenie, aby uzyskać niezbędne doświadczenia w zakresie produkcji, układania, zagęszczania, a także parametrów nawierzchni; badania w terenie miały także służyć potwierdzeniu poprawności testów laboratoryjnych.

Prace rozpoczęto od studiów nad dostępną literaturą oraz od zgromadzenia dostępnych danych. Następnie określono parametry, które miały być przedmiotem badania.

Badania laboratoryjne przeprowadzono dla wszystkich trzech technologii z zastosowaniem obniżonych temperatur, z naciskiem na urabialność i zagęszczalność, oraz najbardziej krytyczne parametry zapewniające odpowiednie zachowanie się mieszanki.

Kolejnym praktycznym krokiem było potwierdzenie ustaleń dokonanych podczas prób laboratoryjnych w badaniach terenowych, z wykorzystaniem lokalnych materiałów oraz wytwarzanych w lokalnych wytwórniach mieszanek bitumicznych. Belgijski producent asfaltu Aswebo, został poproszony o przeprowadzenie badań terenowych, których pierwszy etap został zrealizowany na terenie tej firmy w kwietniu 2008.

Zbudowano trzy odcinki testowe, jeden – odcinek referencyjny – został zagęszczony w normalnej (tzn. mieszanka „na gorąco”) temperaturze w wysokości około 150°C, pozostałe dwa w temperaturze 120°C. Jedna z tych dwóch mieszanek na ciepło zawierała zeolit, zaś druga dodatek wosku. Miejsce, gdzie znajduje się Aswebo jest bardzo silnie obciążone ruchem drogowym, w związku z czym odcinki testowe były mocno eksploatowane, co było bardzo korzystne dla oceny właściwości mieszanek „na ciepło” oraz porównania ich z materiałem referencyjnym. Zadanie się udało. Firma drogowa nie zarejestrowała jeżeli chodzi o urabialność czy zagęszczalność żadnych różnic pomiędzy mieszanką referencyjną a mieszankami „na ciepło”.

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2010-01-17 16:58
W badaniu mowa jest o podobnych właściwościach reologicznych - urabialność i zagęszczalność w stosunku do mieszanki z odcinka referencyjnego. Artykuł nie wspomina nic o uzyskanych wynikach badań tj. stabilność i odkształcenie, moduł sztywności, odporność na deformacje trwałe.
a
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.