Spis treści

Badania wpływu rond na redukcję hałasu cz. IIITypowe sytuacje związane z przebudową skrzyżowań zwykłych na rondo reprezentują poniżej opisane przykłady. W ramach opracowań środowiskowych wykonywano każdorazowo szczegółowe analizy oraz pomiary dotyczące wpływu przebudowy na hałas w otoczeniu tych skrzyżowań.

Przykłady zastosowania rond w miejsce skrzyżowań zwykłych

W każdym z przykładów zarówno przed jak i po przebudowie wykonano 24 godzinne pomiary równoważnego poziomu dźwięku warunków meteorologicznych oraz natężenia ruchu. Pomiary natężenia ruchu były wykonywane w tym samym czasie, wraz z pomiarami równoważnego poziomu dźwięku. Pomiary równoważnego poziomu dźwięku zostały wykonane za pomocą metody bezpośrednich ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie 24 godzin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ruch mierzony był w przekrojach na każdym z wlotów rond. W tego typu praktycznych analizach należy zwrócić uwagę, że poza każdorazową zmianą geometrii (zmiana położenia źródła hałasu – pasów ruchu) następowała zmiana natężenia ruchu i jego struktury rodzajowej. We wszystkich analizowanych sytuacjach następował wzrost ruchu, co teoretycznie powinno skutkować zmianami poziomu hałasu – jego zwiększeniem. W każdym przypadku następował spadek poziomu hałasu w rejonach niektórych budynków chronionych (dodatkowy efekt redukujący miała niewątpliwie wymiana nawierzchni).

Rondo w Jurkowie

Poniższy przykład dotyczy ronda w Jurkowie, w woj. małopolskim. Jest to skrzyżowanie drogi krajowej nr 75 (relacji Brzesko – Nowy Sącz) z drogą wojewódzką nr 980. W sąsiedztwie ronda znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz przedszkole. Skrzyżowanie ww. dróg zostało przebudowane na rondo ze skrzyżowania zwykłego typu „T”. Poniżej pokazano ( fot. 1) widok skrzyżowania po przebudowie na rondo.

Na skrzyżowaniu tym wykonane zostały pomiary przed i po przebudowie w tych samych punktach pomiarowych. Na podstawie wyników pomiarów możliwe było określenie rzeczywistej redukcji hałasu z uwagi na przebudowę skrzyżowania.

Dobowe natężenie w roku 2005 po przebudowie na rondzie wynosiło 20612 P/d, zaś średni dobowy udział pojazdów ciężkich około 18 %.

Na fot. 1 pokazano budynek, który był najbardziej narażony na hałas. W skutek przebudowy dodatkowo jezdnia ronda znalazła się jeszcze bliżej tego budynku niż wcześniej wlot skrzyżowania (w typowej sytuacji zbliżenie źródła poziomu hałasu powinno w efekcie zwiększyć wartość hałasu w pobliżu tego budynku). Mimo to pomiary przed i po realizacji wykazały redukcję hałasu wynoszącą 4.1 dB (w porze nocy przed przebudową: 58.1 dB, w porze nocy po przebudowie: 54.0 dB) na wysokości 4 m. Oznacza to, że pomimo braku zastosowania urządzeń ochrony (w tym przypadku ekranów akustycznych) nastąpiła bardzo znacząca redukcja hałasu na wskutek przebudowy skrzyżowania na rondo.

Kolejnym budynkiem znajdującym się bezpośrednio przy skrzyżowaniu był budynek przedszkola (fot. 2). Ponieważ dla budynku tego obowiązywały bardziej restrykcyjne przepisy związane z wartościami dopuszczalnymi hałasu, w sąsiedztwie tego budynku zastosowano ekran akustyczny. W wyniku przebudowy i zastosowania ekranu udało się uzyskać redukcję hałasu wynoszącą 7 dB. Wyniki pomiarów w sąsiedztwie tych dwóch budynków wykonane przed i po realizacji wskazują na bardzo istotny wpływ na redukcję hałasu, która związana jest z przebudową skrzyżowania na rondo.

Fot. 1. Widok skrzyżowania przebudowanego na rondo w Jurkowie wraz z budynkiem mieszkalnym najbardziej narażonym na hałas Fot. 2. Widok budynku przedszkola w sąsiedztwie ronda w Jurkowie

Rondo w Głubczycach

Poniższy przykład dotyczy ronda w centrum miejscowości Głubczyce. Jest to skrzyżowanie drogi krajowej nr 38 (relacji Reńska Wieś – Pietrowice) z drogą wojewódzką nr 416. W sąsiedztwie ronda znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Skrzyżowanie ww. dróg zostało przebudowane na rondo ze skrzyżowania zwykłego typu „T”. Poniżej (fot. 3) przedstawiono widok skrzyżowania po przebudowie. W wyniku pomiarów ruchu w 2008 roku uzyskano natężenie ruchu, które wynosiło: 5081 P/d poruszających się w przekroju drogi krajowej nr 38 (przekrój nr 1), 8693 P/d w przekroju drogi krajowej Nr 38 (przekrój nr 2) oraz 6569 w przekroju drogi wojewódzkiej nr 416 (przekrój nr 3).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.