Spis treści

Badanie przygotowania inżyniera do zawodu cz. IZ inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osoby przystępujące w 2010 r. do egzaminów na uprawnienia budowlane poproszone zostały o wypełnienie ankiety dotyczącej programów nauczania na polskich uczelniach technicznych. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch turach: wiosną i jesienią ubiegłego roku. Podczas tury wiosennej zrealizowano 1670 wywiadów, a jesienią 2059 wywiadów. Celem badania była ocena obecnie realizowanych programów nauczania na polskich uczelniach technicznych oraz przydatności proponowanych studentom przedmiotów w ich późniejszej pracy zawodowej oraz funkcjonowaniu na rynku zawodowym.

W przeprowadzonej ankiecie udział wzięły osoby, które ukończyły odpowiednie studia techniczne oraz odbyły praktykę zawodową (co najmniej 2 lata). Praca wykonywana przed uzyskaniem uprawnień budowlanych pozwoliła respondentom ocenić, na ile programy zrealizowane na uczelni, której są absolwentami, pomogły im zmierzyć się z problemami zawodowymi.

Zdecydowana większość osób, które wypełniły ankietę to mężczyźni – stanowią 81% ogółu ankietowanych (kobiety – 16%, a 3% nie odpowiedziało na pytanie o płeć). W przypadku pytania o wiek większość badanych (83%) zaznaczyła przedział „20-35 lat”, a 14% przedział „36-50 lat”; 2% badanych nie udzieliło odpowiedzi.

Spośród wszystkich badanych ponad połowa (57%) wskazuje przedział pracy „od 1 roku do 5 lat”, natomiast 28% pracuje w zawodzie od 6 do 10 lat. Doświadczeniem zawodowym powyżej 10 lat może pochwalić się 13% badanych.

Zdecydowana większość, bo aż 88% w przypadku pytania o wykształcenie wskazało „magister inżynier”, tytuł „inżyniera” 9%, a stopień „doktora” – 1%. Zdecydowana też większość (85% ogółu ankietowanych) zatrudniona jest na umowę o pracę, natomiast 11% prowadzi własną działalność gospodarczą.

Ocena programu kształcenia z perspektywy przygotowania do zawodu

Niemalże wszyscy badani (95%) zgadzają się, że wykształcenie zdobyte na uczelni otworzyło im drzwi do kariery zawodowej. Natomiast uzyskane wykształcenie zdaniem 4% respondentów nie pomogło w znalezieniu zatrudnienia, a pozostały 1% badanych nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

O ile kwestia wpływu zdobytego wykształcenia na możliwości uzyskania zatrudnienia nie pozostawia żadnych wątpliwości, to opinie o realizowanym programie nauczania są zróżnicowane. Około jednej siódmej badanych deklaruje, że program nauczania realizowany podczas kształcenia nie przygotowywał ich do wykonywanego zawodu („raczej nie” wskazało 14%, odpowiedź „nie” – 1%). Odmiennego zdania jest co czwarty ankietowany (24%), który uważa, że program zdecydowanie przyczynił się do odpowiedniego przygotowania do zawodu. Wysoki odsetek badanych (60%) wskazał odpowiedź „raczej tak”, przyznając tym samym, że program nauczania „w zadowalającym stopniu” przygotowuje do wykonywania zawodu („nie jest źle, ale mogłoby być lepiej”). Wśród badanych 1% nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Respondenci odpowiadając na pytanie o to, czy wiedza zdobyta w trakcie studiów umożliwia im samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych potwierdzają odpowiednie przygotowanie, jakie daje zrealizowany przez nich program nauczania.

Spośród wszystkich badanych 77% deklaruje, że zdobyta wiedza umożliwia rozwiązywanie samemu pojawiających się problemów zawodowych („raczej tak” – 53% i „tak” – 24%). Około jedna piąta badanych przyznaje, że pozyskana wiedza raczej nie pozwala im na taką samodzielność („raczej nie” – 19%, „nie” – 2%). Pozostali respondenci (1%) nie udzielili odpowiedzi na to pytanie. Ponadto im młodszy staż zawodowy badanego, tym krytyczniej ocenia pozyskaną wiedzę z perspektywy samodzielnego radzenia sobie z problemami zawodowymi.

Przyczyny zadowolenia i niezadowolenia ze zrealizowanego programu nauczania

Spośród wszystkich badanych 31% deklaruje zadowolenie z „użyteczności praktycznej” zdobytej wiedzy, a 23% - z aktualności wiedzy, jaka została przekazana im podczas studiów. Z odpowiedniego doboru form zajęć zadowolonych jest 19% badanych. Najniższy odsetek respondentów wskazuje na zadowolenie z wymiaru zajęć (17%). Pozostałe 10% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Niezadowolenie z programu nauczania, jaki został zrealizowany na wybranym kierunku najczęściej było spowodowane nieodpowiednią formą zajęć (22%). Nieodpowiedni wymiar zajęć i przestarzałą wiedzę jako przyczynę niezadowolenia wskazuje po 20% badanych. Najmniej badanych (14%) uznaje nieprzydatność wiedzy jako czynnik powodujący niezadowolenie z programu kształcenia, jaki został zrealizowany na wybranym kierunku. Stosunkowo wysoki odsetek respondentów (23%) nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Może to świadczyć o braku zastrzeżeń do programu nauczania lub zbyt wąskiej kategorii odpowiedzi, jakie były możliwe do wyboru.

Ocena programu nauczania pod względem kwalifikacji zawodowych

Spośród ogółu badanych 46% uważa, że program nauczania nie zawierał wszystkich treści koniecznych do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Niewiele więcej (50%) jest natomiast przekonanych, że program zawierał takie treści. Pozostałe 4% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Respondenci oceniali program nauczania pod kątem przygotowania do podjęcia pracy zawodowej w poszczególnych kategoriach. Jako najsłabsze punkty programu nauczania wskazano:

  • brak praktyk i wiedzy praktycznej (35% uznało, że program nie przygotował ich pod tym względem),
  • zbyt mały nacisk na naukę języków obcych (35%),
  • brak zagadnień właściwych dla kadry kierowniczej (36%),
  • słaba orientacja na rynku pracy (46%).

Respondenci docenili natomiast program nauczania pod względem przekazanej wiedzy teoretycznej (24% uznało, że program nauczania zdecydowanie przygotował ich do pracy pod tym względem) oraz nacisk położony na umiejętność konstruktywnego myślenia (21%). Co dziesiąty badany (11%) nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.