Badanie przygotowania inżyniera do zawodu cz. IIWiększość badanych w ankiecie zrealizowanej z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje, że zdobyte wykształcenie pomogło im w karierze zawodowej (95%). Wynik ten potwierdza ogólną skalę zjawiska obserwowaną w Polsce, gdzie 91% dorosłych Polaków deklaruje, że warto się kształcić – głównie dla polepszenia statusu materialnego. Nie bez znaczenia jednak pozostaje także dobra ocena ukończonej uczelni, programu nauczania oraz wiedzy zdobytej w trakcie studiów, które zdaniem większości respondentów przygotowały ich do wykonywanego zawodu i pomagają w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Jednak badani wskazują na szereg niedoskonałości programu kształcenia – 46% deklaruje, że realizowany program nie zawierał wszystkich treści koniecznych do podjęcia pracy w zawodzie. Obszary, w których badani zauważają największe braki to: znajomość języków obcych, zagadnienia właściwe dla kadry kierowniczej, wiedza praktyczna, znajomość rynku pracy. Jak ta ocena wypada z perspektywy stażu pracy?

Ocena zdobytego wykształcenia z perspektywy stażu pracy

Ocena przydatności wykształcenia zdobytego na uczelni w uzyskaniu zatrudnienia różni się w zależności od stażu pracy. W grupie osób najmłodszych stażem 97% deklaruje, że wykształcenie pomogło im w znalezieniu pracy. Wynikać to może z tego, że wykształcenie nierzadko jest jedynym atutem młodych ludzi podczas podejmowania pierwszej pracy zawodowej.

Wraz z długością stażu pracy wzrasta odsetek osób, które uważają, że ono im nie pomogło. Wśród osób, które pracowały zawodowo powyżej 20 lat 13% uważa, że wykształcenie nie przyczyniło się do uzyskania zatrudnienia. Może to wynikać z tego, że z perspektywy czasu zauważają oni inne atuty, jakie zdobyli w czasie pracy lub też stanowiska, o które się starali wymagały innych kompetencji.

Im dłuższy staż pracy, tym więcej pozytywnych ocen programu nauczania zrealizowanego podczas kształcenia na studiach w aspekcie przygotowania do wykonywanego zawodu. W grupie osób o dłuższym stażu (powyżej 20 lat) większy odsetek docenił program kształcenia. W wymienionej grupie 38% deklaruje, że program ich przygotował do pracy zawodowej.

Natomiast w grupie o stażu pracy od 1 do 5 lat tylko 19% wskazało, że zrealizowany przez nich na studiach program pozwolił im zdobyć odpowiednie przygotowanie do późniejszej pracy. W tej grupie 16% uznało, że raczej nie zostali przygotowani dzięki zrealizowanemu programowi nauczania.

Wraz ze wzrostem długości stażu pracy respondenci bardziej pozytywnie oceniali wiedzę zdobytą w trakcie studiów. W grupie o stażu powyżej 20 lat 38% stwierdziło, że wiedza pozwala im samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe, a 50%, że raczej pozwala im na taką swobodę w radzeniu sobie z problemami. Osoby mające staż krótszy niż 5 lat mniej korzystnie oceniają wiedzę. Jedynie co piąty badany w tej grupie uważa, że zdobyta wiedza umożliwia mu samodzielne rozwiązywanie problemów w pracy, a 21 % uważa, że raczej nie poradzi sobie z nimi dzięki informacjom uzyskanym w trakcie studiów.

Im dłuższy staż pracy, tym korzystniej oceniany jest program nauczania pod względem treści, które zawierał. W grupie osób, które pracują powyżej 20 lat 66% uważa, że zawierał on wszystkie treści konieczne do podjęcia wykonywanego zawodu. Co drugi badany (49%) o stażu pracy krótszym niż 5 lat uznał, że program zawierał niezbędne treści. Pozostała część (48%) uznała, że program nie zawierał wszystkich treści koniecznych do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. W grupie osób o stażu pracy od 6 do 10 lat 47% uważa, że program realizowany w trakcie studiów nie pozwolił im na zdobycie wszystkich koniecznych treści do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Uzyskane wyniki pozwalają zauważyć zależność opinii na temat doboru przedmiotów i ich treści realizowanych w trakcie studiów od długości stażu pracy. Im dłuższy staż pracy tym korzystniejsza opinia.

W grupie osób, które mają staż powyżej 20 lat 33% deklaruje, że dobór przedmiotów i ich treści był prawidłowy i wyczerpujący, a w grupie o stażu krótszym niż 5 lat tylko 19% wyraziło taką opinię. Wraz z długością stażu pracy spada odsetek osób uważających, że było zbyt dużo treści ogólnych (1-5 lat – 66%, 6-10 lat- 64%, 11-20 – 64%,powyżej 20 lat – 58%). Podobną zależność można zaobserwować w przypadku długości stażu w odniesieniu do opinii, że w programie było zbyt dużo treści specjalistycznych. Wraz z ilością przepracowanych lat spada odsetek osób, które uważają, że program zawierał zbyt wiele zagadnień specjalistycznych (1-5 lat – 10%, 6-10 lat- 9%, 11-20 – 8%, powyżej 20 lat – 6%).

W przypadku samodzielnego wyboru przedmiotów podczas kształcenia można zauważyć, że wraz z dłuższym stażem wzrasta odsetek osób, które nie miały takiego wyboru (1-5 lat – 46%, 6-10 lat- 55%, 11-20 – 68%, powyżej 20 lat – 73%).

Natomiast im krótszy staż pracy tym więcej deklaracji o potrzebie większej swobody wyboru przedmiotów, które są w obszarze zainteresowań respondenta.

Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.