obw miasto lubawskieW GDDKiA w Olsztynie otwarto oferty na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. O realizację zadania ubiega się 14 wykonawców. Najniższą cenę (269 mln zł) zaproponowało konsorcjum, którego liderem jest Trakcja PRKiI, a najwyższą (496,7 mln zł) konsorcjum PBDiM oraz Planeta.

Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny to termin wykonania (wszyscy zadeklarowali 34 miesiące) oraz okres gwarancji (i znów każdy ze startujących zaoferował 10-letnią gwarancję jakości wykonanych robót).

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Obwodnica, o długości 18 km, ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1.

Projekt jest przewidziany do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.