edroga312Jest drugie podejście do wyboru firmy projektowej, która opracuje koncepcję kładki pomiędzy Dębnikami a Salwatorem. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił postępowanie w sprawie przeprowadzenia licytacji elektronicznej na przygotowanie rozwiązań koncepcyjnych przeprawy pieszo-rowerowej przez Wisłę. Zamawiający ma na ten cel kwotę 200 tys. zł.

 

Pierwsze postępowanie w tej sprawie musiało zostać unieważnione ze względu na zaproponowaną cenę, która o ponad 100 tys. zł przekraczała dostępne środki na to zadanie. Zwycięzca za przygotowanie koncepcji zaproponował kwotę 288 tys. zł, podczas gdy cena wywoławcza wynosiła 170 tys. zł.

ZIM ogłosił więc drugie postępowanie. Wykonawca wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji kładki również ma być wybrany w formie licytacji elektronicznej. Maksymalna kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na ten cel to 200 tys. zł. Termin składania wniosków o udział w postępowaniu mija 10.07 o godz. 10.00.

Zgodnie z założeniem, nowa kładka ma połączyć brzegi Wisły mniej więcej na wysokości parku Dębnickiego oraz ul. Flisackiej. Zwycięzca licytacji elektronicznej, w ramach której ZIM wyłoni wykonawcę zlecenia, będzie miał za zadanie opracować i przedstawić w formie opisowej i graficznej wielowariantową wielobranżową koncepcję budowy kładki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także wskazać możliwe warianty usytuowania obiektów inżynieryjnych i zagospodarowanie terenu. Koncepcja powinna przedstawiać jedynie rozwiązania, które są możliwe i realne do wykonania oraz które posiadają akceptację rozwiązań konstrukcyjnych i lokalizacji ze strony właścicieli i zarządców terenów, na których są usytuowane oraz zarządców sieci. Chodzi m.in. o uzgodnienie konserwatora zabytków, gdyż teren znajduje się pod ochroną konserwatorską. Dla opracowanych wariantów konieczne będzie uzyskanie opinii zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych.

Wykonawca będzie miał też za zadanie przygotować wycenę szacunkową kosztów realizacji dla poszczególnych wariantów, a także wskazać wariant preferowany, w oparciu o takie kryteria, jak warunki ruchu, bezpieczeństwo, koszt realizacji, niezbędna zajętość terenu, możliwość pozyskania terenu. Następnie miasto dokona wyboru wariantu, dla którego konieczne będzie w dalszym etapie przygotowanie analizy widokowej oraz szczegółowego studium krajobrazowego.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.