contentmap_plugin

edroga044GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na wykonanie koncepcji programowej ponad 23-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz.

 

Wartość oferty to ponad 17 mln zł, zaoferowany termin wykonania dokumentacji projektowej stadium koncepcji z pełnym rozpoznaniem geologicznym to 26 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oprócz kryterium cena, brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, stanowiące 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Były to: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie głównego projektanta mostowego, doświadczenie projektanta tunelu.

W ramach zamówienia wykonawca:

- przygotuje koncepcję programową, w tym m.in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;

- wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno – inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny;

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu projektu budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Inwestycja, stanowiąca część szlaku Via Carpatia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Rozwiązania projektowe koncepcji pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.

W ramach odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (23,45 km ) przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową.

Odcinek S19 Babica - Domaradz (zadanie 1), na który dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jest częścią dużego przetargu obejmującego wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym na S19 Babica-Barwinek (gr. państwa). Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert dla kolejnych odcinków, tj.:

Zadanie 2: Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,7 km,

Zadanie 3: Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,4 km,

Zadanie 4: Węzeł „Dukla” (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335 km.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Komentarze  
Macieja
0 #1 Macieja 2018-01-27 11:29
Dlaczego taka kręta ta trasa S19 ?? Jak ma mieć 740km zamiast 500km długości w samej Polsce to po co taka trasa??? To ma być droga expresowa?!? Widać na planach w wiekszym przybliżeniu jaka ona zawiła będzie, jak wąż. Odstraszy to kierowców, wydłuży przejazd. To ma być ekspresówka a nie slalom z kierownicą w lewo i prawo przy dużych prędkościach. Planujcie i Budujcie Via Carpatie naszą BARDZIEJ PROSTO ! Prosze porównać ją do innych expresówek lub popatrzyć na jej przebieg w skali naszego kraju a nie europy - to zygzak! To tysiące ton asfaltu i betonu na marne. Niech ktoś sie zainteresuje tym póki czas jeszcze.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.