edroga001GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Na oferty czeka do 24 września.

 

W przetargu zastosowano kryteria udzielenia zamówienia: cena (60%) i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (40%).

Planowane zamówienie to przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy drogi krajowej nr 78 na odcinku w miejscowości Zawiercie (Kromołów - Żerkowice), stanowiącego część obwodnicy Poręby i Zawiercia. Przedmiotowy odcinek to kontynuacja budowy obwodnicy na odcinku Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów), który będzie realizowany w systemie "projektuj i buduj".

Zakres prac wykonawcy:
- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);
- opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);
- pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).

Harmonogram
Wykonawca na wykonane całego zadania będzie miał 112 miesięcy, na co składa się:
- 17 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych;
- 7 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
- 88 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.