contentmap_plugin

DSC 02401 lutego podpisano umowę na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w Korczowej wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem. Wykonawcą prac będzie firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A., która zrealizuje zadanie za kwotę około 6,6 mln zł w terminie do końca lipca br.

 

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową Systemu Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) przed przejściem granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa wraz z elementami Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) dla odcinka autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 94.

Istniejąca organizacja ruchu na drogowym przejściu granicznym w Korczowej zakłada prowadzenie ruchu pojazdów po autostradzie A4 do węzła Korczowa, a następnie drogą nr 94 do drogi dojazdowej do przejścia granicznego. W związku z powyższym, na drodze krajowej nr 94 w Korczowej tworzą się kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na odprawę.

Budowa SBPC ma na celu niedopuszczenie do tworzenia się na drodze krajowej nr 94 kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę celną. W sytuacji zwiększonej liczby ciężarówek do odprawy, pojazdy będą automatycznie kierowane na parkingi zlokalizowane na terenie MOP Hruszowice w ciągu autostrady A4 oraz w miejscowości Młyny w ciągu drogi krajowej nr 94. Urządzenia będą monitorować warunki ruchu i odpowiednio reagować, przekazując informacje kierowcom.

Wraz z systemem buforowania pojazdów ciężarowych, na odcinku autostrady A4, a także na odcinku drogi krajowej 94, zaprojektowane zostaną urządzenia systemu zarządzania ruchem, które zapewniać będą następujące funkcjonalności:
- dynamiczna informacja dla kierowców,
- dynamiczne wprowadzanie objazdu,
- automatyczna detekcja zdarzeń,
- monitorowanie warunków ruchu,
- monitorowanie warunków pogodowych,
- informacja o czasie podróży,
- informacja o ilości miejsc parkingowych,
- dozór wizyjny.

Praca systemu nadzorowana będzie przez Straż Graniczną. System obsługiwany i utrzymywany będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.