edroga507Elektroniczne narzędzia jak wideorejestracja pasa drogowego, zdjęcia fotogrametryczne czy złożone aplikacje wykorzystujące relacyjne bazy danych to już codzienność w pracy zarządców dróg wyższych kategorii. Ich stosowanie stanowiło temat przewodni III Śląskiego Forum Drogownictwa, które zakończyło się 16 kwietnia w Bielsku-Białej.
 
Zmiany w wykorzystaniu zaawansowanych technologii w zarządzaniu drogami dzieją się bardzo szybko. Rok temu, podczas II Śląskiego Forum Drogownictwa, firma Eurosystem pokazała możliwości jakie dają drony (bezzałogowe systemy latające) w dokumentowaniu fotograficznym dróg i ich otoczenia. W tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przedstawił już efekty uruchomionego programu pilotażowego, który miał sprawdzić przydatność opracowań powstałych przy pomocy rejestracji fotograficznej z dronów do zadań związanych z szeroko pojętą ewidencją dróg, w tym oznakowania pionowego i poziomego. Zachęcające były zwłaszcza niskie koszty w porównaniu do tradycyjnej fotogrametrii lotniczej - powiedział Bogdan Modrzewski z referatu geodezji ZDW w Katowicach. Dodatkowym celem było uzupełnienie zasobów Elektronicznej Bazy Danych Przestrzennych ZDW w Katowicach o ortofotomapę wysokiej rozdzielczości dla obszarów o słabym bądź nieaktualnym pokryciu oraz o dane poszerzające zakres dostępnej informacji dotyczących parametrów pasa drogowego – profil podłużny i charakterystyczne przekroje poprzeczne oraz model 3d z możliwością generowania przekrojów. W wyniku realizacji projektu uzyskano wiele cennych danych i potwierdzono zalety fotografii robionych przez drony: szybkość opracowania, brak utrudnień w ruchu drogowym, wysoka jakość i szczegółowość ortofotomapy, pozyskanie wysokiej jakości materiału wyjściowego do wykonania ewidencji oznakowania poziomego i pionowego, pozyskanie wysokiej jakości materiału wyjściowego do wykonania aktualizacji ewidencji pasa drogowego.

 

ZDW w Katowicach przoduje w kraju pod względem stosowania nowoczesnych technologii. Ich podstawą są relacyjne bazy danych, tworzone już od kilkunastu lat. Na początku były one stosunkowo proste (w 2003 r. wdrożono programy do Ewidencji Poczty oraz Kosztów - wspólna baza danych), następnie wdrażano bardziej skomplikowane oprogramowanie do ewidencji dróg SIB View 5 (system korzysta z danych z wideorejestracji pasa drogowego, profili tematycznych), powstała baza do Zajęcia Pasa Drogowego, w 2009 r. wdrożono bazę Ewidencji Geodezyjnej, która do tej pory była w arkuszu kalkulacyjnym. Kolejnym etapem - powiedział Aleksander Łuczyk z katowickiego ZDW - było powstanie w 2011 r. Elektronicznej Bazy Danych Przestrzennych, która została połączona z bazą Ewidencji Geodezyjnej i wideorejestracją pasa drogowego. W tym samy roku nastąpiło wdrożenie systemu informatycznego Droga Online (system korzysta z baz danych m.in. danych z wideorejestracji pasa drogowego, oceny stanu technicznego i ewidencji dróg). W roku 2014 r. wdrożono Ewidencję Oznakowania, również połączoną z wideorejestracją pasa drogowego.

 

Podobne rozwiązania zaczynają również stosować inne zarządy dróg. Firma Geopolis przedstawiła opracowany przez siebie system ERGO do zarządzania infrastruktura drogową, który wdraża we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Natomiast spółka Designers promowała swój wieloskładnikowy system eDIOM również wykorzystywany w wielu zarządach dróg. W dyskusji na temat poszczególnych zastosowań pokazywano również systemy oferowane przez takie firmy jak 3M, Heller Consult czy Lehmann + Partner. Choćby to wyliczenie pokazuje jak bardzo efektywne zarządzanie infrastrukturą transportową wymaga dziś stosowania zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Choć - jak zauważył podsumowując dyskusję dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor - zawsze będą one tylko wspomagały człowieka. W zarządzaniu drogami najważniejsze pozostanie działanie ludzi - to jakie zostaną stworzone ramy organizacyjne i finansowe i jaki będzie poziom wiedzy pracowników administracji drogowej.

 

Podczas Forum podpisane zostało porozumienie o współpracy między Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, którego przewodniczącym jest dyrektor Zbigniew Tabor a Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, którą reprezentowali: prezydent Adam Kulikowski i p.o. prezesa zarządu Barbara Dzieciuchowicz. Gratulując sygnatariuszom porozumienia, uczestniczący w obradach Forum prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek powiedział, że stanowi ono budujący przykład szukania partnerskich relacji między rynkiem wykonawczym a zamawiającymi. Drogi wojewódzkie są ważną częścią sieci drogowej (jest ich o ok. 50% więcej niż krajowych) a samorządy wojewódzkie przeznaczają znaczne kwoty na ich modernizację i budowę nowych odcinków. PKD zawsze będzie popierał porozumienia pozwalające budować atmosferę zaufania i współpracy między różnymi częściami środowiska drogowego - dodał prezes Kotlarek.

 

List do uczestników Forum skierowała Ewa Tomala-Borucka, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. "Już ubiegłoroczna edycja Śląskiego Forum, gromadząca niemal dwie setki specjalistów potwierdziła, jak istotna jest ta regionalna platforma wymiany doświadczeń z obszaru skutecznego zarządzania siecią drogową jak i bezpiecznej infrastruktury - czytamy w piśmie."GDDKiA jest bardzo pozytywnie nastawiona do tego typu inicjatyw. Jesteśmy przekonani, że wiedza krzewiona przez ZDW w Katowicach i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy zaowocuje również we współpracy z krajowym zarządcą, jak i przyniesie wymierny, pozytywny efekt w realizacjach zadań na drogach krajowych".

 

Poza technologiami wspierającymi zarządzanie, tematami III ŚFD były także trwałe nawierzchnie drogowe, w tym asfalty wysokomodyfikowane i problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego - m.in. oznakowania poziomego dróg. 
 
Portal drogowy edroga.pl był patronem medialnym wydarzenia.
 
IIISFD 001IIISFD 004IIISFD 024IIISFD 027
 
Źródło: PKD
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.