edroga047Komitet Sterujący w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa obradował nad optymalizacją kosztów i usprawnieniem procesu budowy dróg. W ramach komitetu działają grupy robocze, w których skład wchodzą przedstawiciele MIB, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawców, związków zawodowych, a także eksperci w zakresie nadzoru, projektowania i budowy dróg.

Współpraca ze środowiskiem eksperckim w zakresie drogownictwa, w tym ze środowiskami naukowymi, dotyczy kilku obszarów. Są to:
- zmiany prawne konieczne do usprawnienia przygotowania procesu inwestycyjnego, w tym także ustawy prawo zamówień publicznych,
- zmiany technologiczne, w tym dotyczące wytycznych projektowych i technologii budowy oraz otwarcie na nowe technologie, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- powołanie forum kontraktowego, w ramach którego zgłaszane będą konkretne rozwiązania, mogące wpłynąć na przyspieszenie i optymalizację realizacji inwestycji, także pod kątem kosztów.

Proces inwestycyjny, w przypadku budowy dróg, jest skomplikowany i wieloetapowy, wiele też jest czynników kształtujących końcowy koszt realizacji zadań. Każde z podjętych działań usprawniających proces inwestycyjny może przynieść korzyści.

W najbliższym czasie grupy robocze mają wskazać zmiany o charakterze priorytetowym, możliwe do wprowadzenia w krótkim czasie, a także kierunki zmian, z których korzyści pojawią się w dłuższej perspektywie.

Usprawnienie procesu realizacji inwestycji drogowych to nie tylko kwestia przepisów technicznych. Ważne są także zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, m.in. odejście od kryterium najniższej ceny przy rozstrzyganiu przetargów. W ramach grupy roboczej zajmującej się obszarem zamówień publicznych wypracowano listę kluczowych zmian, kolejny etap to przygotowanie listy modyfikacji obowiązujących przepisów zakresie drogownictwa, możliwych do wprowadzenia w pierwszej kolejności.

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ustalono, że tworzone będzie Forum Kontraktowe, czyli profesjonalna płaszczyzna dialogu pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Zadaniem Forum będzie wypracowywanie jednolitych zasad realizowania kontraktów, w tym m.in.: konkretnych zapisów umów, uwzględniających zasady przestrzegania równego dla obu stron umowy podziału ryzyka i przestrzegania przez firmy warunków socjalnych.

Trwają też analizy różnych możliwych rozwiązań prawnych i finansowych dotyczących obecnych i nowych źródeł finansowania Krajowego Funduszu Drogowego. Konieczne będzie także wypracowanie takich mechanizmów finansowych, które będą skuteczne po 2020 r., kiedy dostępność środków UE, nie tylko na drogi krajowe, będzie się zmniejszać.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.