budowa 11W Bydgoszczy rozpoczęły się przygotowania do realizacji wieloletniego programu przebudowy ulic gruntowych. Drogowcy opracowali wstępny harmonogram zadań i kompletują niezbędne dokumenty do ogłoszenia pierwszych przetargów. Wcześniej opracowano listę 16 priorytetowych ulic do przebudowy.

W ciągu ostatnich lat kluczową sprawą była naprawa głównych ulic. Stopień zdewastowania dróg o największych natężeniach ruchu, z których korzystały między innymi miejskie autobusy, stwarzał niebezpieczeństwo dla kierowców i pieszych. Skutkował też znaczącym  wzrostem wydatków na odszkodowania za kolizje spowodowane złym stanem nawierzchni.

- Przez 5 lat wyremontowaliśmy blisko 100 odcinków miejskich ulic. To stwarza szansę, by teraz zająć się również przebudową ulic o nawierzchni gruntowej. Na tego typu inwestycje przeznaczymy co roku około 17 mln złotych – stwierdził prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

W tym roku planowane jest rozpoczęcie prac na trzech ulicach. Na Osowej Górze przebudowana zostanie ul. Ptasia. Biegnie ona równolegle do Kanału Bydgoskiego. Liczy około 520 metrów i zamieszkuje przy niej blisko 200 osób. Ulica ma charakter drogi zbierającej ruch z kilku krótszych ulic. Dokumentacja dla tej ulicy została przygotowana już wcześniej.

Na Czyżkówku w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac przy ulicy Siedleckiej. Twardą nawierzchnię zyska między innymi odcinek od ul. Pileckiego do Karolewskiej. W budynkach zlokalizowanych przy tej ulicy zameldowanych jest około 490 osób, a długość odcinka wynosi 1,2 km. Dodatkowo, wraz z tym zadaniem, zaplanowano budowę krótkiego odcinka ul. Świekatowskiej od ul. Koronowskiej do Siedleckiej. Zadanie zdecydowanie poprawi dojazd do wschodniej części osiedla. Prace budowlane na Ptasiej i Siedleckiej powinny ruszyć w połowie roku i zakończą się do grudnia.

Jednocześnie trwają przygotowania do opracowania koncepcji przebudowy kolejnych ulic. W skład pierwszego pakietu ulic wchodzą: ul. Pijarów, Osada (od Chłopskiej do Żniwnej), Byszewska, Gawronia, Leszczyna (od Widok w kierunku linii kolejowej) i Siedlecka (od Chmielnej do Koronowskiej). W drugiej połowie roku w oparciu o tryb „zaprojektuj i wybuduj” wybrani zostaną wykonawcy, którzy zaprojektują i wybudują te ulice. Finiszu prac można spodziewać się na koniec przyszłego roku. Więcej czasu potrwa jednak przebudowa ulic Byszewskiej i odcinka ul. Siedleckiej. W przypadku tych zadań wydawana będzie decyzja środowiskowa, więc koniec prac planowany jest jesienią 2018 roku.

Pakiet trzeci obejmuje ulice Botaniczną, Jeżynową, Piaski i Sanatoryjną (w przypadku dwóch ostatnich ulic również konieczne jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych). Czwarty pakiet to ulice: Kapliczna, Łubinowa, Podleśna i Siewna.

Program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową będzie realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3 lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru:
- rok nadania nazwy ulicy,
- liczba mieszkańców,
- zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne,
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta,
- wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu,
- funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie).

Najważniejszym kryterium jest liczba mieszkańców.

Częścią programu niezmiennie pozostaną inicjatywy lokalne. Dzięki niemu mieszkańcy kolejnych ulic, które nie mają charakteru zbierającego ruch, będą mogli realizować zadania, na których im zależy w pierwszej kolejności. Warunkiem korzystania z tego programu jest zapewnienie finansowania na poziomie 15-25 procent wkładu własnego.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.