contentmap_plugin

IMG 0492Minister infrastruktury i budownictwa podtrzymał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drugiego etapu Trasy Uniwersyteckiej. Tym samym ostatecznie nie ma żadnych formalnych przeszkód do rozpoczęcia prac budowlanych.

W uzasadnieniu do decyzji ministra czytamy, że „organ odwoławczy uznał, że przebieg planowanej inwestycji został ustalony prawidłowo. Organ uznał racje przemawiające za ustaloną lokalizacją, które przedstawił inwestor w załączonej do wniosku dokumentacji. (…) zarówno wniosek inwestora, postępowanie przeprowadzone przez organ I instancji, jak i zaskarżona decyzja wojewody kujawsko-pomorskiego – poza częścią uchyloną niniejszą decyzją – nie naruszają prawa, a zarzuty zawarte w odwołaniach i uzupełniających je pismach nie zasługują na uwzględnienie (…)”. W swojej decyzji minister zmienił niektóre zapisy z pierwotnego zezwolenia, jednak nie ma to znaczenia dla całości planowanej inwestycji.

Inwestycja zakłada przede wszystkim budowę nowej, blisko 500-metrowej ulicy łączącej Wojska Polskiego z al. Jana Pawła II i ul. Glinki. Na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego zaprojektowano dwie jezdnie o szerokości 7 m. Obie jezdnie będą posiadać, po swoich zewnętrznych stronach, ścieżki rowerowe i chodniki. Dodatkowo, w tym rejonie zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Ujejskiego z ul. Karpacką. Na jego miejscu zaprojektowano czterowlotowe rondo. Nad al. Jana Pawła II powstanie wiadukt. Dzięki temu ruch w ciągu ważnej drogi krajowej będzie odbywał się bezkolizyjnie. Zmodernizowana zostanie również ul. Glinki, na odcinku od Cmentarnej do skrzyżowania z Magnuszewską, gdzie wybudowane zostanie również skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy inwestycji. Do przetargu zgłosiło się w sumie dziewięć firm i konsorcjów budowlanych. Po podpisaniu umowy z wykonawcą zostanie przekazany plac budowy i będą mogły ruszyć prace w terenie. W 2015 roku z inicjatywy miasta zmieniony został status Trasy Uniwersyteckiej, która została przekształcona w drogę wojewódzką, dzięki czemu jej rozbudowa zostanie dofinansowana ze środków unijnych.

12 września 2016 roku wojewoda kujawsko-pomorski wydał ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Miasto, ubiegając się o pozwolenie na budowę, skorzystało bowiem z tzw. specustawy, która zakłada pozyskiwanie pod kluczowe inwestycje publiczne niezbędnych gruntów w trybie uproszczonym (jednym aktem administracyjnym, tj. decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozstrzygane są kwestie planistyczne, prawno budowlane, podziałowe i związane z nabywaniem nieruchomości). Decyzja zatwierdza nowe podziały geodezyjne, pozwala przejąć niezbędne nieruchomości oraz jest pozwoleniem na budowę. Natomiast wyceny nieruchomości dokonują niezależni rzeczoznawcy powołani przez Urząd Wojewódzki. Zgodnie z ich wyceną, miasto wypłaci należne odszkodowanie.

***
Trasa Uniwersytecka jest w dokumentach planistycznych od wielu lat, m.in. w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy z 1976 roku. Następnie powtarza się w innych opracowaniach m.in. w miejscowym planie zagospodarowania z 1997 roku. Trasa była też ujmowana we wszystkich studiach uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy od 1999 roku i we wszystkich jego kolejnych wersjach.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.