lopataDo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego trafił wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - budowy mostu w Milsku. To kolejny krok, który zbliża do rozpoczęcia robót budowlanych wartej 73 mln zł inwestycji.

 

Most w Milsku jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w regionie. Znacznie skróci on dojazd do Wschowy i Sławy oraz wzmocni komunikacyjną integrację regionu. Na inwestycję składa się budowa drogi wojewódzkiej i ok. 380-metrowego mostu. W sumie prace dotyczą ok. 9 km trasy. Według planów nową przeprawą będzie można pojechać w 2021 r.

Zakres inwestycji
- budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 (dł. ok. 9,2 km) wraz z budową skrzyżowań na przecięciu z drogami publicznymi (2 skrzyżowania typu rondo, 2 skrzyżowania skanalizowane),
- budowa/przebudowa dróg innych kategorii,
- budowa / przebudowa systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracji szczegółowej, rowy melioracji podstawowej, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające (osadniki, separatory), zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne,
- budowa dodatkowych jezdni (dróg zbiorczych) wraz z mijankami,
- budowa infrastruktury rowerowej,
- budowa nowego mostu przez rzekę Odrę (dł. ok. 380 m),
- budowa nowego mostu przez rzekę Śmigę (dł. ok. 23,5 m),
- budowa nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2;
- elementy oświetlenia obiektu mostowego na rzece Odrze,
- elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych,
- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury technicznej,
- wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- nasadzenia drzew i krzewów.

Źródło: UMWL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.