Spis treści

„Czwórka” po remoncie będzie wygodna i bezpiecznaPrzebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa-Łańcut jest ważną inwestycją zarówno dla Podkarpacia, jak też Polski. „Czwórka” stanowi bowiem zasadniczy element układu komunikacyjnego kraju. Łączy ona zachodnią i wschodnią część Polski, wiodąc od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą. Jest także częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T . W niedalekiej przyszłości stanowić będzie również alternatywną drogę dla autostrady A4.

Wartość przebudowy całego odcinka Machowa-Łańcut to ponad 583 mln zł. Inwestycja w 85 procentach, a więc w wysokości 561 mln zł, została sfinansowana z Funduszu Spójności. Projekt pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+767,30” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T . Prace rozpoczęły się w sierpniu 2008 roku. Termin zakończenia całego projektu wyznaczono na koniec grudnia 2011 roku.

Trwające dwa lata intensywne roboty prowadzono pod ruchem. Stąd utrudniały przejazd i przysporzyły kierowcom wiele kłopotów . Za to po remoncie trasa będzie wygodna, zapewniająca sprawny przejazd, a przed wszystkim bezpieczna oraz spełniająca unijne wymogi w zakresie standardów, jakim muszą odpowiadać szlaki komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym. Tak stanie się już niedługo. Prace są już na finiszu.

Cel: udrożnić trasę i poprawić bezpieczeństwo

Odcinek drogi krajowej nr 4 od Machowa do Łańcuta przebiega przez teren powiatu dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i łańcuckiego (na terenie gmin: Pilzno, Dębica, miasto Dębica, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Swilcza, Krasne, Czarna, Łańcut i miasto Łańcut). Długość całego odcinka objętego projektem wynosi  86,3 km, w tym gruntownej przebudowie poddano 55 km. Nawierzchnia przebudowywanej „czwórki” na długich jej ciągach była skoleinowana, wykruszona i spękana. Również na poboczach pojawiły się spękania i deformacje. Ponadto pobocza gruntowe w przeważającej części były zaniżone w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni. Wody powierzchniowo odprowadzano do rowów przydrożnych, jednak ich zły stan techniczny (w większości zamulone, zarośnięte) przyczyniał się do dodatkowych szkód w koronie drogi.
Na „czwórce” ponadto poddano przebudowie 10 mostów i wiaduktów. Ich konstrukcje nośne wykazały liczne uszkodzenia korozyjne betonu i stali. Liczba natomiast przepustów wymagających renowacji to aż 78 (w tym 2 przeznaczono do likwidacji).

Potrzebę przebudowy „czwórki” podyktowały też dramatyczne statystyki wypadkowe. Trasa nie jest bowiem bezpieczna. Jak podaje Policja na odcinku  między Rzeszowem a Łańcutem w ciągu ostatnich pięciu lat zginęło 27 osób, a 156 zostało rannych. W tym czasie doszło aż do 114 wypadków i 1310 kolizji.

Zasadniczych celów realizowanego projektu jest więc kilka. Pierwszy to  likwidacja wąskiego gardła,  jaki stanowiła ta droga dla pojazdów ciężkich. Niedostateczna nośność nawierzchni i obiektów inżynierskich nie spełniała potrzeb tego rodzaju transportu. Dostosowanie polegało więc na wzmocnieniu nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku do 115kN/oś oraz na wzmocnieniu obiektów inżynierskich do przenoszenia obciążeń klasy A (przystosowanie nośności nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich do wymagań przepisów UE).

Drugi cel to poprawa warunków ruchu poprzez podniesienie średniej prędkości oraz wzrost przepustowości. Ten efekt daje wydzielenie dodatkowych pasów do wyprzedzania, przebudowa skrzyżowań oraz zmiana w oznakowaniu drogi. Równocześnie istotnym celem jest osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, budowę azyli dla pieszych, przebudowę zatok autobusowych, a także remont, przebudowę i budowę chodników ciągów pieszo-jezdnych, jak również korektę niwelety i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Zadanie podzielone zostało na 4 odcinki realizacyjne, na których pracują różni wykonawcy, co usprawniło przygotowanie przebudowy i prowadzenie robót budowlanych. Przebudowywane odcinki to: Machowa-Pilzno (o długości 7,493 km), Pilzno-Ropczyce (23,099 km), Ropczyce-Klęczany (12,858 km), Rzeszów-Łańcut  (11,4203 km). Na dwóch odcinkach trwają już prace komisji odbiorowej. Pozostałe są przygotowywane do odbiorów (wystawione zostały świadectwa przejęcia). Najdłużej prace prowadzone będą na najdłuższym z przebudowywanych odcinków, ponieważ jego wykonawca poniósł największe straty w wyniku dwóch fal powodziowych, które nawiedziły Podkarpacie.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.