Spis treści

Efekt robót

Najwcześniej ruszyła przebudowa odcinka Pilzno-Ropczyce. Umowę na realizację tego odcinka Oddział GDDKiA w Rzeszowie podpisał 1 lipca 2008 roku. Prace wykonywała Skanska SA. Koszt tego zadania wyniósł  ponad 278 mln zł brutto. Z kolei 17 lipca 2008 r. została podpisana umowa na przebudowę odcinka Ropczyce-Klęczany. Kontrakt na kwotę ponad 108 mln zł brutto GDDKiA O/Rzeszów podpisała z konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa i Strabag  Sp. z o.o. Natomiast na przełomie lipca i sierpnia 2008 roku sfinalizowano  umowy na realizację dwóch pozostałych odcinków. Prace na odcinku Machowa-Pilzno zlecono konsorcjum: Rejon Budowy Dróg i Mostów z Krosna, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A. , Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z  o.o  Jasła. Koszt robót to 53,9 mln zł brutto. Wykonawcą odcinka Rzeszów-Łańcut zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, przewodzące w konsorcjum stworzonym z: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. , Lubaczowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. oraz INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. Wartość tych robót wynosi 91,9 mln zł brutto.

Zarządzanie projektem wraz z nadzorem nad realizacją robót powierzono konsorcjum utworzonemu przez ECM Group Polska Sp. z o.o. (lider) i Budownictwo Drogowe Altkom Sp. z o.o. Wartość tego kontraktu wynosi 9,1 mln zł brutto.

Droga krajowa nr 4 na odcinku Machowa-Łańcut będzie trasą o parametrach technicznych klasy GP (droga główna ruchu przyśpieszonego), o prędkości projektowej Vp = 70 km/h (na terenach zabudowanych 50-60 km/h) i kategorii obciążenia ruchem KR5 oraz miejscami KR6. Przebudowana droga ma 2, a miejscami 3 lub 4 pasy ruchu, po 3,5 m szerokości.

Na zaprojektowanych i istniejących przejściach dla pieszych przewidziano m.in. zamontowanie podświetlanych znaków drogowych D-6 (kasetonów) wraz z oświetleniem powierzchni przejścia dla pieszych i jego najbliższego sąsiedztwa, umieszczonych na wysięgnikach wykonanych z bezpiecznych konstrukcji wsporczych (spełniających normy pasywnego bezpieczeństwa wg normy PN/EN-12767).

Ponadto przebudowana droga musi spełniać współczesne wymogi ekologii, zatem w jej ciągu wykonano liczne urządzenia służące ochronie środowiska. W ramach tych prac przebudowano odcinki rowów wzdłuż drogi pogłębiając je i odmulając, aby usprawnić odprowadzenie wód opadowych, a bezpośrednio przed ujściem rowów do cieku zbudowano zasuwy, umożliwiające zablokowanie odpływu wody zebranej z jezdni do cieku w przypadku katastrofy ekologicznej (np. zalanie jezdni ropą naftową w wyniku wypadku lub kolizji drogowej).

Zaplanowano również ekrany akustyczne w miejscach najbardziej dotkniętych oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego. Ekrany akustyczne o wysokości od 3 m do 5 m montowane są na odcinkach, w których pobliżu zlokalizowane są gospodarstwa domowe. Natomiast w budynkach, w których przekroczone zostały obowiązujące normy natężenia hałasem, wymienia się stolarkę okienną, w ten sposób rekompensując uciążliwości ruchu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie.

Agnieszka Serbeńska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.