penWojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał pozwolenia na budowę warszawskiego metra - C5 („Wola Park”) i szlak D5 II linii oraz zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Wszystkie trzy decyzje wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Metro (II linia, II etap odcinka zachodniego)
Wojewoda wydał dwie decyzje zatwierdzające projekt budowlany oraz zezwalające na budowę stacji C5 i szlaku D5 odcinka zachodniego II linii metra, przebiegającego przez Wolę i Bemowo. Stanowią one realizację II etapu budowy odcinka zachodniego II linii metra od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4. Projekty budowlane dla C5 i D5 zakładają budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących, w tym np. wejść, wind, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego. Inwestorem budowy II linii metra jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Te zgody zostały wydane z zachowaniem m.in. szczególnych warunków zabezpieczenia i nadzoru terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewoda zgodnie z Ustawą Prawo budowlane sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i kompletność projektu budowlanego. Sprawdza też zgodność z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem inwestycji jest m.in. budowa środka transportu przyjaznego środowisku, stanowiącego alternatywę dla układu naziemnego, jak i unowocześnienie systemu transportowego, ułatwiającego przemieszczanie się mieszkańców Warszawy pomiędzy poszczególnymi dzielnicami stolicy.

– Budowa kolejnych stacji II linii metra domyka inwestycję, która dla mieszkańców Warszawy, jak i wszystkich osób odwiedzających miasto, jest ważna nie tylko ze względu na znaczne zwiększenie ich mobilności, ale także ze względu na organizację ruchu w stolicy. Z kolei realizacja zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego poprawi komfort życia mieszkańców poprzez skierowanie ruchu tranzytowego na drogę krajową – powiedział Zdzisław Sipiera.

Zachodnia obwodnica Grodziska Mazowieckiego
Wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego o długości ok. 7,4 km. Obwodnica znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej. Inwestycja objęta decyzją będzie zlokalizowana na obszarze miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki oraz gmin: Natolin, Chlebnia, Chrzanów Duży, Wólka Grodziska, Kozery, Kozerki i Kałęczyn.

Głównym celem inwestycji jest polepszenie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Projekt zakłada budowę m.in.: jezdni dróg poprzecznych i skrzyżowań dróg, mostu i wiaduktów, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej. Budowa obwodnicy wyeliminuje tranzyt z centrum miasta i ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców Grodziska Mazowieckiego. Inwestorem tej inwestycji jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Źródło: MUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.