13440GDDKiA, po przeprowadzeniu procedury negocjacyjnej, udzieliła zamówienia uzupełniającego wykonawcy obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi S51, które polega na budowie węzła Pieczewo. Węzeł ma powstać do 15 czerwca 2019 r. Koszt realizacji tego zadania to 97,2 mln zł.

Zamówienie uzupełniające obejmuje wybudowanie elementów węzła Pieczewo w ciągu S51 (pełna koniczyna), nie objętych zamówieniem podstawowym oraz jego połączenie z istniejąca drogą krajową nr 53. W ramach zamówienia wykonawca, firma Budimex, dokona też niezbędnych zmian projektowych w stosunku do wcześniej opracowanej i zatwierdzonej decyzją ZRID dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności powiązania obwodnicy z ulicą Pstrowskiego oraz z potrzeby dostosowania parametrów węzła do klasy S (drogi ekspresowej).

Szczegółowy zakres zadania obejmuje budowę 8 łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinka drogi krajowej 53 o długości około 2,3 km. Powstaną też 2 obiekty mostowe, w tym jeden w ciągu nowego przebiegu DK 53 i jeden w ciągu drogi powiatowej, rondo turbinowe oraz drogi zbiorcze i dojazdowe zapewniające połączenie z siecią dróg lokalnych o łącznej długości 1,3 km.

Węzeł Pieczewo stanowi powiązanie drogi krajowej nr 53 oraz południowo-wschodniej części Olsztyna z S51 i DK nr 16. Realizacja tego węzła nie została pierwotnie ujęta w procedurze wyboru wykonawcy robót dla odcinka obwodnicy w ciągu S51, ponieważ nieznany był termin realizacji powiązań komunikacyjnych miasta z węzłem Pieczewo. Na dzień ogłoszenia przetargu istniało bowiem realne zagrożenie, że do czasu zakończenia budowy, nie będzie w tym miejscu połączenia obwodnicy z układem dróg w mieście, co wpłynie na niepełne wykorzystanie węzła. Węzeł Pieczewo nie został więc objęty zamówieniem. Zrealizowany miał zostać jednak wiadukt w ciągu obwodnicy, który jest elementem węzła. Natomiast DK 53 nie posiadałaby połączenia z obwodnicą do czasu budowy węzła Pieczewo i przebiegałaby wiaduktem nad obwodnicą.

Wraz z postępem prac nad nowym przebiegiem ulicy Pstrowskiego w Olsztynie i wyborem wykonawcy tego zadania, GDDKiA przystąpiła do procedury udzielenia zamówienia na wykonanie węzła Pieczewo. Przepisy przejściowe do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują udzielenie zamówienia uzupełniającego (stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia) w trybie dokonania zmiany umowy z dotychczasowym wykonawcą.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.