contentmap_plugin

edroga992Chełm otrzymał maksymalne, 85-proc. dofinansowanie z UE na projekt "Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta". Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które ogłosiło i rozstrzygnęło konkurs, przyznało miastu najwyższą kwotę, aż 170 mln zł dofinansowania (projekt wart jest 200 mln zł).

Poza Chełmem dofinansowanie otrzyma Częstochowa (164 mln zł na przebudowę Alei Wojska Polskiego - DK 1), Kraków (152,7 mln zł na rozbudowę al. 29 Listopada na odcinku: ul. Opolska - granica miasta) oraz Koszalin (23,5 mln zł na usprawnienie drogi krajowej nr 11 w mieście).

Otrzymane środki Chełm przeznaczy na przebudowę i odnowienie ulic: Rejowieckiej, Rampy Brzeskiej, Alei Przyjaźni oraz Wschodniej, czyli miejskiego odcinka drogi krajowej nr 12.

O szczegóły dotyczące projektu przebudowy krajowej dwunastki portal edroga.pl zapytał Pełnomocnika Prezydenta Chełma ds. strategii przedsięwzięć, Rolanda Kurczewicza.

Edroga.pl: Tak dużej inwestycji drogowej nie było w Chełmie od lat. W jaki stopniu pomoże ona miastu rozwiązać problemy transportowe?

Roland Kurczewicz: Przebiegająca przez Chełm droga krajowa nr 12 jest główną arterią komunikacyjną miasta na kierunku wschód - zachód. Dlatego jej modernizacja, a w części przebudowa, ma ogromne znaczenia zarówno dla komunikacji lokalnej jak międzynarodowej. W ostatnich latach miasto skutecznie remontowało odcinki tej trasy, głównie węzły komunikacyjne.
Na kompleksową przebudowę wciąż niezbędne były ogromne pieniądze, które ostatecznie udało się uzyskać. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że potrzeb w zakresie poprawy stanów dróg jest w mieście jeszcze bardzo dużo. Niezwykle ważnym aspektem w kwestii transportu drogowego jest również budowa północnej obwodnicy Chełma, której realizacja, z racji przebiegu poza granicami administracyjnymi miasta, leży po stronie rządu. Ostatnio pojawiły się zapowiedzi rozpoczęcia jej budowy w 2019 roku i mamy wielką nadzieję, że uda się ten plan wykonać.

Jakie są szczegóły projektu? Co dokładnie pojawi się po modernizacji i przebudowie?

Dokładne szczegóły zmian w organizacji ruchu będą powstawały na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Oczywiście pod uwagę bierzemy szereg zmian: przebudowę istniejącego i budowę nowego wiaduktu, budowę nowych skrzyżowań, ulic dojazdowych, rond, ścieżek rowerowych oraz szereg innych rozwiązań komunikacyjnych, które będą miały wpływ zarówno na przejezdność, jak i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Co Pana zdaniem w największym stopniu przekonało komisję konkursową, że akurat ten projekt powinien otrzymać dofinansowanie?

Wpływ na to mogło mieć wiele czynników, jako iż planowany zakres tego przedsięwzięcia jest naprawdę bardzo duży. Kryteria każdego naboru określają wymogi i możliwą do otrzymania punktację za spełnianie określonych warunków. Przygotowując wniosek, wszyscy zaangażowani w pracę nad nim, starali się dołożyć wszelkiej staranności zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Proszę również pamiętać, iż Chełm jest byłym miastem wojewódzkim położonym przy najkrótszej trasie drogowej Kijów - Warszawa - Berlin - Paryż. W pobliżu miasta funkcjonuje największe drogowe przejście graniczne z Ukrainą, co wywołuje bardzo duży ruch tranzytowy przebiegający właśnie ulicami, na których modernizację miasto pozyskało środki. A trzeba przy tym przyznać, że stan nawierzchni części z nich jest obecnie bardzo zły.

Jakie teraz są najważniejsze plany miasta związane z projektem? Kiedy będzie można rozpisać przetarg na projekt i budowę? A w dalszej perspektywie: kiedy mogłyby rozpocząć się prace, a kiedy można liczyć na ich zakończenie?

Zadanie to ma być realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Obecnie trwa już postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy w trybie przetargu ograniczonego. Prowadzi je Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie. Zdajemy sobie sprawę, że proces projektowania przy takiej skali inwestycji będzie czasochłonny, dlatego termin rozpoczęcia prac drogowych przewidujemy na rok 2018, a cała inwestycja potrwać powinna około 2 lat. Jeśli będą jednak możliwości techniczno-prawne rozpoczęcia robót wcześniej, jak najbardziej jesteśmy skłonni skorzystać z takiego rozwiązania.

Jakie są inne plany dotyczące układu komunikacyjnego w mieście, już niezwiązane z przebudową DK nr 12?

Od kilku już lat nieustannie dokonujemy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dopasowując go do aktualnych potrzeb rynku i oczekiwań mieszkańców. Stąd wiele zmian, a przez to potrzeb inwestycyjnych, dotyczy także układu drogowego. W chwili obecnej przymierzamy się do kilku dużych inwestycji drogowych dotyczących kolejnych głównych ulic miasta, a na następne przygotowujemy wnioski o dofinansowanie. W związku z pozyskanymi środkami dotyczącym K12 na pewno pod ścisłą kontrolą będzie harmonogram wszystkich głównych prac drogowych, tak aby terminy ich realizacji nie powodowały ogromnych utrudnień w ruchu. Jak już wspomniałem mamy też wielką nadzieję, na realizację zapowiedzi budowy północnej obwodnicy miasta.

***

Wnioski o dofinansowanie oceniano dwustopniowo w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne. Komisja Oceny Projektów składała się z 12 osób, które analizowały zgłoszenia pod względem kwestii środowiskowych oraz kosztów i korzyści.

Wniosek o dofinansowanie dla projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta", w ramach Działania 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na zlecenie miasta Chełm, wypełniła i skompletowała firma EKKOM Sp. z o.o. EKKOM opracował także Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności i złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.