edroga595GDDKiA złożyła wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Wnioski dotyczą I etapu projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T oraz budowy drogi ekspresowej S3 Legnica - Lubawka oraz S69 Bielsko Biała - granica państwa.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym

Etap I KSZRD na sieci TEN-T w latach 2016-2020 obejmie sieć dróg o długości 1100 km, a jego wartość wyniesie prawie 145 mln euro (wnioskowane współfinansowanie CEF to 123,2 mln euro).

Projekt KSZRD to przedsięwzięcie, które pozwoli na wdrożenie usług inteligentnych systemów transportowych (ITS) na kluczowych drogach w Polsce. Pozwoli dostarczać użytkownikom dróg pełną, bieżącą informację o warunkach podróży z możliwością skutecznego reagowania na wszelkie pojawiające się utrudnienia zagrażające komfortowi i bezpieczeństwu podróży.

I etap KSZRD na sieci TEN-T pozwoli wyposażyć drogi w urządzenia ITS. Będą to m.in.:
- znaki zmiennej treści LED z piktogramami, umieszczone nad jezdnią, pozwalające na wyświetlenie tekstu wraz z grafiką (informacje o utrudnieniach, zdarzeniach drogowych itp.),
- pryzmatyczne znaki przeddrogowskazowe do zarządzania objazdami, do montażu na autostradach i drogach ekspresowych, pozwalające na przekazanie informacji o objazdach,
- urządzenia monitoringu wizyjnego (np. kamery wideo detekcji zdarzeń z kartami detekcji zdarzeń, kamery wideo szybkoobrotowe),
- stacje pogodowe pozyskujące szeroki zakres danych meteorologicznych,
- moduły nadające automatyczne komunikaty radiowe CB,
- sygnalizatory sygnalizacji świetlnej LED.

Ostateczna wartość przyznanego dofinansowania zależeć będzie od kilku czynników m.in. od tego czy KE zwiększy obecną alokację (100 mln euro) w priorytecie ITS for Roads, czy będą złożone projekty przez inne kraje, a także od oceny jaką otrzyma w wyniku weryfikacji zgłaszany przez GDDKiA projekt.

II etap KSZR dotyczył będzie 2 tys. km dróg i będzie kosztował ok. 800 mln zł. Obecnie nie ma potwierdzonych źródeł finansowania dla tego etapu.

Budowa drogi ekspresowej S3 Legnica - Lubawka (granica państwa)

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S3 o długość 67,2 km o przekroju 2x2 na całym przebiegu. Zakres inwestycji obejmuje także budowę węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (m.in. mosty, tunele, wiadukty, przepusty), MOP, urządzeń uzbrojenia, urządzenia BRD i ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany etc.). Szacunkowa wartość projektu to ponad 907,5 mln euro, z czego wnioskowana wysokość dofinansowania to około 502,5 mln euro.

Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała - granica państwa, odcinek obejście Węgierskiej Górki

Projekt obejmuje budowę ostatniego odcinka ciągu drogi 69 i jego zasadniczy zakres obejmuje: budowę drogi ekspresowej S69 o długości 8,53 km, rozbudowę 2 węzłów drogowych: „Przybędza”, „Milówka”, budowę obiektów inżynierskich (w tym 2 tuneli) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury. Szacunkowa wartość projektu to około 347 mln euro, z czego wnioskowana wysokość dofinansowania to ponad 203,5 mln euro.

Zgodnie z harmonogramem, Komisja Europejska dokona oceny złożonych wniosków aplikacyjnych, a spodziewany termin ogłoszenia decyzji o udzieleniu dofinansowania to lipiec 2016 roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.