S10 obw Walcza 01GDDKiA otworzyła oferty złożone przez wykonawców w przetargu na dokończenie robót drogowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Są to roboty, których nie zrealizował poprzedni wykonawca inwestycji. Łącznie w postępowaniu wypłynęły 4 oferty, najniższą cenę zaoferowała firma PORR - 87,3 mln złotych.

 

Zakończyć roboty bitumiczne
Na większości przebiegu drogi pozostała do wykonania sama warstwa ścieralna nawierzchni, natomiast na fragmencie pomiędzy węzłami Wałcz Zachód i Wałcz Północ są to również niższe warstwy bitumiczne. Na początkowym odcinku obwodnicy zostaną również wykonane brakujące elementy odwodnienia. W ramach zamówienia zostanie również wykonanych część brakujących robót przy obiektach mostowych w ciągu obwodnicy.

6 przetargów na dokończenie robót
Dokończenie robót na obwodnicy zostało podzielone na mniejsze przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac. Obecnie wszystkie 6 przetargów na dokończenie robót na obwodnicy jest już ogłoszonych. W kolejnych tygodniach będą otwierane oferty w przetargach na dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy oraz robót drogowych na węzłach drogowych. Następnie będą finalizowane ogłoszone w lutym tego roku przetargi na elementy BRD, wykonanie kanału technologicznego i zagospodarowanie terenów przyległych do drogi. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.