edroga059Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisał umowy o dofinansowanie dla trzech projektów drogowych w ramach programu Interrreg Polska - Saksonia. Podpisane umowy dotyczą: modernizacji DW nr 351 i 353 oraz budowy mostu granicznego Pieńsk – Deschka.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 na odcinku Pieńsk - Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum - Allee w Görlitz

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 na odcinku Pieńsk – Zgorzelec i ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu oraz ulicy Dr Kahlbaum-Alle w miejscowości Görlitz. Wspólna realizacja zadania doprowadzi do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych, a poprzez to zwiększenie mobilności transgranicznej. Zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-T (autostrada A4, po stronie niemieckiej nr 4, i docelowo A18 – obecnie w większej części droga krajowa nr 18 – po stronie niemieckiej 15) oraz połączenia z drogą krajową nr 94 i nr 30 (droga krajowa nr 30 stanowiąca znaczną część drogi sudeckiej, na odcinku Zgorzelec - Jelenia Góra, określonej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020).
Termin realizacji projektu do 15 grudnia 2018 roku.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Pieńsk - Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz  

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Strzelno - Pieńsk oraz drogi dojazdowej do granicy polsko - niemieckiej ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz. Wspólna realizacja zadania doprowadzi do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych. Zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-T. Po stronie polskiej, za pośrednictwem drogi krajowej nr 94 do autostrady A4, a następnie po stronie niemieckiej do autostrady nr 4. Ponadto, przy pomocy łącznika drogi krajowej nr 94 do A18 po stronie polskiej i docelowo do A15 po stronie niemieckiej. Równocześnie zmodernizowana droga w Krauschwitz ułatwi dostęp do przejścia granicznego Łęknica/Bad Muskau, a w przyszłości będzie alternatywą dla nowo projektowanego przejścia granicznego Pieńsk - Deschka.
Termin realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku.

Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka

W ramach projektu planowane jest przygotowanie koncepcji lokalizacyjnej mostu granicznego na rzece Nysa Łużycka pomiędzy miejscowościami Pieńsk po stronie polskiej i Deschka po stronie niemieckiej wraz z jego drogami dojazdowymi. Znalezienie korytarza drogowego we wskazanym obszarze nie jest zadaniem łatwym, ze względu na wymagania związane z ochroną środowiska. Dlatego partnerzy zaplanowali przeprowadzenie wspólnej ekspertyzy lokalizacyjnej, która pozwoli na znalezienie optymalnej lokalizacji nowego obiektu mostowego. Partnerzy projektu wspólnie przygotują Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przed ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wyłonią wspólnego wykonawcę ekspertyzy lokalizacyjnej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.