Spis treści

Doświadczenia z likwidacji osuwisk – cz. IIIStabilizację skarpy przy drodze powiatowej w miejscowości Psary zaliczono do grupy a. Dokumentacja geologiczno-inżynierska została opracowana przez Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych Sp. z o. o. „CHEMKOP –LABORGEO”.Projekt stabilizacji skarpy przy drodze powiatowej w miejscowości Psary

Założenia projektowe zabezpieczenia skarpy
Na podstawie inwentaryzacji istniejącej drogi powiatowej w Psarach i mapy z inwentaryzacji powykonawczej otworów wiertniczych w skali 1:500 (rys.1) oraz na podstawie przekroju geologiczno-inżynierskiego I – I i przekroju geologicznego II – II w skali 1:100 (rys. 2) zaprojektowano zabezpieczenie skarpy drogowej na długości 50 m przez wykonanie żelbetowej konstrukcji oporowej w formie ściany w kształcie litery „L” (rys.3), składającej się z czterech segmentów o długości po 12,50 m, podpartej na słupach, posadowionych na stopach prostokątnych bezpośrednio na gruncie.

Żelbetowa konstrukcja oporowa zaczyna się segmentem I od strony Karniowic w km Rys. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z inwentaryzacji powykonawczej rejonu osuwiska w m. Psary przy drodze powiatowej.1+698,18, który jest w łuku poziomym o promieniu R=68,40 m i kończy się segmentem III od strony miejscowości Psary w km 1+747,79, który również jest w łuku poziomym o promieniu R=32,60 m. Dwa segmenty środkowe oznaczone jako segment II a i II b – położone są w linii prostej. Segmenty konstrukcji oporowej mają stały przekrój poprzeczny o wysokości 2,70 m z wyjątkiem segmentu I, który ma zmienną wysokość na długości 5,60 m od 2,70 m do 2,20 m. Segmenty mają jednakowe słupy żelbetowe o wysokości 1,10 m o przekroju poprzecznym poziomym prostokątnym 0,50*0,70 m i jednakowe stopy fundamentowe, których rozstaw jest różny w poszczególnych segmentach i wynosi od 3,15 m do3,30 m.

Rys. 2. Przekrój geologiczno-inżynierski II-II'Stopy fundamentowe mają stałą szerokość po 1 m i stałą długość po 1,80 m. W przekroju pionowym połowa długości stopy o długości 0,90 m jest bezpośrednio pod słupem od strony parcia ziemi i ma wysokość stałą 0,70 m, a druga połowa stopy o długości 0,90 m ma zmienną wysokość od 0,70 m do 0,50 m na krawędzi stopy.

Płyty poziome w przekroju poprzecznym każdego segmentu mają stałą szerokość 145 cm i składają się z dwóch wysokości: 60 cm i 41 cm. Część pierwsza płyty poziomej o wysokości 60 cm ma szerokość 90 cm i stanowi belkę poziomą monolitycznie połączoną ze słupami, które stanowią jej podparcie. Część druga płyty poziomej o szerokości 55 cm i wysokości 41 cm jest przedłużeniem wysokości ściany, która jest monolitycznie połączona z belką poziomą i stanowi sztywną konstrukcje oporową każdego segmentu w kształcie litery „L” (rys.3).

Płyta pozioma przenosi całkowite parcie ziemi na słupy i na kotwy gruntowe typu TITAN 40/16 i z tego powodu jest poddana dużemu Rys. 3. Przekrój poprzeczny konstrukcji oporowejobciążeniu na zginanie, ścinanie w dwóch prostopadłych płaszczyznach oraz na skręcanie. Ściana pionowa, jest obciążona całkowitym parciem czynnym ziemi i przekazuje obciążenia na płytę poziomą konstrukcji oporowej. Na początku żelbetowej konstrukcji oporowej w km 1+698,18 i na jej końcu w km 1+747,79 zaprojektowano prostopadłe wiszące skrzydła żelbetowe o długości 0,90 m i o grubości 0,26 m. Poszczególne segmenty konstrukcji oporowej są rozdzielone dylatacjami pionowymi, które należy wykonać z dwóch warstw papy zgrzewalnej na lepiku. Wszystkie powierzchnie poziome konstrukcji oporowej stykających się z ziemią, tj. stopy fundamentowe i płyta pozioma położona pod chodnikiem podlega izolacji poziomej. Izolacji pionowej podlegają wszystkie powierzchnie pionowe konstrukcji oporowej stykających się z ziemią, tj. słupy, płyta pozioma i ściana pionowa oraz skrzydła.

KRys. 4. Rzuty pionowy i poziome konstrukcji oporowej na drodze w Psarachonstrukcja oporowa jest w spadku podłużnym dostosowanym do spadku podłużnego osi istniejącej jezdni drogi powiatowej w Psarach, które są różne dla poszczególnych segmentów. Segment I zaprojektowano w łuku poziomym r = 66,00 m w dostosowaniu do łuku osi jezdni drogi powiatowej o promieniu R=63,00 m. Również segment III zaprojektowano w łuku poziomym r = 32,60 m w dostosowaniu do łuku osi jezdni drogi powiatowej i zjazdu do kościoła. Przekrój normalny drogi powiatowej: oś istniejącej jezdni o szerokości 5 m, projektowane poszerzenie lewego pasa ruchu z 2,50 m do 3 m i projektowany chodnik o szerokości 2 m oraz lokalizacja projektowanej żelbetowej konstrukcji oporowej i położenie drenażu podłużnego o szerokości do 60 cm za konstrukcją oporową przeznaczonego do odprowadzenia wody gruntowej ze skarpy. Przyjęcie tych parametrów w przekroju normalnym drogi powiatowej wymaga podcięcia skarpy drogowej o szerokości do 2 m, z przeznaczeniem na budowę chodnika o szerokości 2 m.. Konieczność podcięcia skarpy drogowej wynika z braku pobocza istniejącej drogi.

Jak wynika z przekrojów poprzecznych skarpa drogowa jest w dużym spadku, nachylona pod kątem wynoszącym od 350 do 400, co przy istniejących parametrach geotechnicznych poszczególnych warstw gruntu, wymaga uwzględnienia w projektowaniu żelbetowej konstrukcji oporowej wszystkich niekorzystnych występujących parametrów geotechnicznych, w tym położenie kościoła na górze skarpy po lewej stronie drogi powiatowej i położenie potoku Dulówka po prawej stronie drogi w odległości do 10 m od krawędzi jezdni.

W celu uzyskania stabilizacji skarpy drogowej, na której może wystąpić osuwisko, zaprojektowano odpowiedni układ drenażu podłużnego. Na odcinku projektowanej żelbetowej konstrukcji oporowej, tj. od km 1+698,18 do km 1+7747,79 nie ma innych urządzeń obcych kolidujących z robotami budowlanymi z wyjątkiem dwóch słupów drewnianych linii elektrycznej.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.