contentmap_plugin

IMG 3553Zakończono już roboty na drodze wojewódzkiej nr 473 między Uniejowem a węzłem na autostradzie A2. 27 października przeprowadzono odbiory, a także przywrócono ruch na tym odcinku. Inwestycja została zakończona rok wcześniej niż planowano.

- Oddanie do użytku wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 473 przyniosło mieszkańcom gminy Uniejów oraz osobom ją odwiedzającym wiele korzyści - mówi Piotr Majer, zastępca burmistrza gminy Uniejów. - Dzięki modernizacji tej drogi poprawił się dojazd do inwestycji prywatnych w gminie Uniejów zapewniających wiele miejsc pracy. Remont drogi jest również istotny dla osób odwiedzających obiekty turystyczne na terenie naszej gminy - podkreśla Piotr Majer.

- Ta piękna inwestycja, jaką jest przebudowa DW nr 473, wpływa na poprawę infrastruktury drogowej na terenie naszego powiatu, przyczyniając się tym samym do rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy, na których nam szczególnie zależy - dodaje Ryszard Rytter, Starosta Poddębic.

- Wspomniany odcinek, to ważne połączenie na sieci dróg wojewódzkich w Łódzkiem, należące do grupy tzw. odcinków bramowych, czyli dróg prowadzących do sąsiednich regionów - mówi marszałek województwa Witold Stępień. - Są one swoistą wizytówką naszego województwa, a ich modernizacje przyczyniają się do integracji samorządów leżących na obrzeżach naszego regionu z jego pozostałą częścią. To również ważny szlak komunikacyjny, ze względu na dojazd do autostrady A2 w Dąbiu oraz drogi S8 w Łasku. To także dogodne połączenie dla pojazdów jadących w kierunku Śląska.

Zakres inwestycji obejmował m.in.:
- rozbudowę jezdni wraz z poboczami, skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogami publicznymi oraz przebudowę dróg innych kategorii na odcinku wlotów na skrzyżowania,
- rozbiórkę i budowę przepustów, zatok autobusowych, zjazdów,  
- budowę przepustów tymczasowych wraz z dojazdami pełniącymi funkcję drogi wojewódzkiej nr 473 na czas rozbiórki i budowy przepustów stałych, rowów przydrożnych otwartych i krytych wraz z wylotami i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe, oświetlenia oraz chodników,
- przebudowę sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, melioracyjnej).  

Ponadto projekt obejmował: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, odtworzenie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz ustawienie barier ochronnych.

Dzięki technologii z zastosowaniem recyklingu starej nawierzchni bitumicznej, zyskają nie tylko kierowcy, ale i środowisko.

- Do wykonania podbudowy nowej drogi wykorzystaliśmy mieszankę mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) z dodatkiem sfrezowanej starej nawierzchni drogi. Jest to pierwszy odcinek drogi wojewódzkiej wykonywany w tej technologii dla ZDW Łódź - dodaje Paweł Stępień, Skanska.

- Remont nawierzchni został wykonany metodą recyklingu - mówi Dominika Andrzejczak, menadżer projektu, Skanska. - Taka technologia polega na wykorzystaniu istniejącej warstwy nawierzchni bitumicznej, poddaniu jej recyklingowi maszyną frezującą, a następnie wymieszaniu sfrezowanego destruktu z kruszywem, cementem i emulsją asfaltową - tak powstaje mieszanka MCE. Metoda recyklingu ma wiele zalet. Pozwala na wzmocnienie konstrukcji jezdni, a przede wszystkim jest przyjazna środowisku. Poprzez wykorzystanie starej nawierzchni bitumicznej do podbudowy drogi unikamy zanieczyszczenia środowiska odpadem pochodzącym z rozbiórki.

Inwestycja obejmowała ponad 8,5 km drogi. Projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów” finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniosła ponad 25 mln zł. Wykonawcą była firma Skanska, a dokumentację projektową przygotował EKKOM Sp. z o.o.

Źródło: ZDW w Łodzi, Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.