Polskie drogownictwo na przestrzeni lat dorobiło się obszernego katalogu dokumentów technicznych. Niestety, zawiera on szereg różnych publikacji, które razem nie tworzą żadnej spójnej i systemowej całości. Są też w tym katalogu dokumenty, które wzajemnie się wykluczają bądź nie przystają do współczesnej wiedzy i praktyki drogowej. Przepisy techniczne wymagają stałej i bieżącej aktualizacji, uwzględniającej dynamiczny postęp w rozwoju branży. Ponadto, nasze członkostwo w Unii Europejskiej obliguje do dostosowania ich do unijnych wymagań i standardów.

Literatura techniczna, odnosząca się do wszelkich aspektów drogownictwa, tj. od prognozowania poprzez projektowanie do wykonawstwa, obejmuje różne wydania o charakterze katalogów, zeszytów, zaleceń, wytycznych, instrukcji, ocen, komentarzy i zasad. Dopełnieniem Jej dopełnieniem jej są artykuły i prace naukowe, ekspertyzy i studia badawcze.  Na ich podstawie określane są wymagania i redagowane zapisy specyfikacji kontraktowych. Dokumenty te nie są jednak obowiązującym prawem.

W jaki sposób wprowadzić porządek prawny w przepisach technicznych? To poważny i trudny problem. Wiele uwagi poświęcają mu drogowcy podczas swoich seminaryjnych i konferencyjnych spotkań, jako  przykład warto przytoczyć XXIII Seminarium Techniczne Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni  Asfaltowych „Wymagania techniczne w teorii i praktyce cdn.” Należy zaznaczyć, że odbyło się ono w czasie, kiedy trwały ostatnie oczekiwania na podpisanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządzenia wprowadzającego do stosowania: WT-1  2010 Wymagania Techniczne „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”, WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe (Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych), WT-4 2010 Wymagania Techniczne „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”, WT-5 2010 Wymagania Techniczne „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych”. O tym czy są one zaczynem do stworzenia nowoczesnego systemu drogowych przepisów technicznych, mówi w wywiadzie dla portalu Wacław Michalski – dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA (6, 7 grudnia br.).

***

Agnieszka Serbeńska

Każda z dziedzin polskiego prawa podlega ustawicznym zmianom. W przypadku drogownictwa większość zmian, jaka się dokonuje w tym obszarze wynika z prób usprawnienia procesu inwestycyjnego oraz uczynienia go spójnym i przejrzystym dla każdej ze stron. Ponadto na zakres zmian prawnych istotny wpływ mają też odpowiednie uregulowania unijne, które są następnie implementowane do polskiego porządku prawnego. Agnieszka Krupa – zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury, podsumowuje mijający rok w drogowej legislacji. Przy tym podkreśla, że mijający 2010 rok nie był tak rewolucyjny, jak na przykład przełom 2008 i 2009 roku, kiedy między innymi zaczęła obowiązywać znowelizowana specustawa czy nowe przepisy środowiskowe. Ale był na pewno ciekawy, bo stanowił rodzaj testu sprawdzającego funkcjonowanie wspomnianych przepisów. Zapraszamy do lektury grudniowych materiałów!

Agnieszka Serbeńska

redaktor naczelna edroga.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.